Меню сайта

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Сучасний спеціаліст у галузі фінансового менеджменту повинен володіти не тільки необхідною сумою теоретичних знань, але й вмінням застосовувати їх на практиці і кваліфіковано вирішувати практичні завдання. Зважаючи на актуальність даних проблеми, ще під час навчання, студенти проходять виробничу практику на підприємствах. Роль виробничої практики особливо зростає в теперішній час, коли питання економічного розвитку, раціонального використання природних, матеріальних, трудових і територіальних ресурсів набувають першочергового значення в регіональній політиці.

Виробнича практика проводиться методом комплексних досліджень при одночасному проведенні економічних, фінансових і соціальних спостережень, а також на базі здобутих навичок у вивченні основ фінансів, менеджменту та маркетингу, спеціальної літератури. В процесі практики отримуються уявлення про принципи організації і методичні основи соціально-економічних і маркетингових досліджень, про особливості функціонування і виробничої діяльності установи.

Об'єктом виробничої практики є кредитна спілка «Захід-Інвест».

Метою виробничої практики є:

· аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів організації;

· навчитися здійснювати грошові розрахунки в кредитній спілці;

· навчитися узагальнювати та аналізувати отриману інформацію;

· проаналізувати фінансовий стан підприємства.

Метою практики є також розширення кругозору майбутнього спеціаліста, підвищення його професійної культури, культурного рівня, вивчення особливостей структурної організації кредитної спілки в умовах господарської взаємодії і становлення ринкових відносин.

Кінцевою метою виробничої практики є розвиток широкого просторового мислення, набуття практичних навиків у розробці і підготовці статистичних, текстових матеріалів виробничого, фінансового та управлінського характеру.

Згідно з метою і об’єктом дослідження було визначено такі завдання:

· ознайомлення із структурою організації;

· ознайомлення з первинною фінансовою, економічною, рекламною, маркетинговою, менеджерською та іншою інформацією і методикою її опрацювання;

· вміння робити фінансовий аналіз розвитку організації, складати довідки про різноманітні господарські та інші об'єкти;

· вміння реферувати різноманітну інформацію і готувати відповіді на різноманітні вхідні матеріали (листи, запити, факси тощо);

· закріпити вміння працювати на комп'ютері і в мережі INTERNET для отримання необхідної інформації.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація. На практиці також використовувалися методичні прийоми збору, обробки та аналізу інформації, узагальнення первинних матеріалів, співставлялися власні спостереження з матеріалами учбової і наукової літератури.

В процесі практики застосовувалися навики підготовки статистичних і текстових матеріалів, складалися доповіді, пояснювальні записки, характеристики об'єктів. Крім того використовувалися нові методи виробничої діяльності, методи дослідження і управління із застосуванням ЕОМ і сучасних технічних засобів.

Структура звіту. Звіт складається із вступу, вісьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

    Читайте більше

    Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
    Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

    Механізм оподаткування банків
    В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...