Меню сайта

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Сучасний спеціаліст у галузі фінансового менеджменту повинен володіти не тільки необхідною сумою теоретичних знань, але й вмінням застосовувати їх на практиці і кваліфіковано вирішувати практичні завдання. Зважаючи на актуальність даних проблеми, ще під час навчання, студенти проходять виробничу практику на підприємствах. Роль виробничої практики особливо зростає в теперішній час, коли питання економічного розвитку, раціонального використання природних, матеріальних, трудових і територіальних ресурсів набувають першочергового значення в регіональній політиці.

Виробнича практика проводиться методом комплексних досліджень при одночасному проведенні економічних, фінансових і соціальних спостережень, а також на базі здобутих навичок у вивченні основ фінансів, менеджменту та маркетингу, спеціальної літератури. В процесі практики отримуються уявлення про принципи організації і методичні основи соціально-економічних і маркетингових досліджень, про особливості функціонування і виробничої діяльності установи.

Об'єктом виробничої практики є кредитна спілка «Захід-Інвест».

Метою виробничої практики є:

· аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів організації;

· навчитися здійснювати грошові розрахунки в кредитній спілці;

· навчитися узагальнювати та аналізувати отриману інформацію;

· проаналізувати фінансовий стан підприємства.

Метою практики є також розширення кругозору майбутнього спеціаліста, підвищення його професійної культури, культурного рівня, вивчення особливостей структурної організації кредитної спілки в умовах господарської взаємодії і становлення ринкових відносин.

Кінцевою метою виробничої практики є розвиток широкого просторового мислення, набуття практичних навиків у розробці і підготовці статистичних, текстових матеріалів виробничого, фінансового та управлінського характеру.

Згідно з метою і об’єктом дослідження було визначено такі завдання:

· ознайомлення із структурою організації;

· ознайомлення з первинною фінансовою, економічною, рекламною, маркетинговою, менеджерською та іншою інформацією і методикою її опрацювання;

· вміння робити фінансовий аналіз розвитку організації, складати довідки про різноманітні господарські та інші об'єкти;

· вміння реферувати різноманітну інформацію і готувати відповіді на різноманітні вхідні матеріали (листи, запити, факси тощо);

· закріпити вміння працювати на комп'ютері і в мережі INTERNET для отримання необхідної інформації.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація. На практиці також використовувалися методичні прийоми збору, обробки та аналізу інформації, узагальнення первинних матеріалів, співставлялися власні спостереження з матеріалами учбової і наукової літератури.

В процесі практики застосовувалися навики підготовки статистичних і текстових матеріалів, складалися доповіді, пояснювальні записки, характеристики об'єктів. Крім того використовувалися нові методи виробничої діяльності, методи дослідження і управління із застосуванням ЕОМ і сучасних технічних засобів.

Структура звіту. Звіт складається із вступу, вісьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

    Читайте більше

    Економічна суть і функції бюджету
    Проведення ринкових реформ та трансформацій значною мірою залежить від стану фінансів держави та її складової - бюджету. Державний бюджет є найважливішим засобом, через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту. Саме через бюджет держави відтворюється вся баг ...

    Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
    Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...