Меню сайта

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В умовах процесів глобалізації, міжрегіональної, міжнародної та міжконтинентальної торгівлі відокремлені кризові явища всередині однієї країни або підприємства є одним з ланок ланцюга, що приводять до серйозних наслідків в інших країнах, на інших підприємствах, що й спостерігається сьогодні в умовах світової фінансової кризи. Подолання наслідків економічної кризи та її наслідків на будь-якому підприємстві і в будь-якій державі є, на сьогоднішній день, дуже актуальним економічним завданням. Вивчення кризових явищ та шляхів виходу з них тільки сьогодні набуває належну значимість.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є фінансово-господарська діяльність приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер», яке займається виробництвом одягу (швацька фабрика), як підприємства функціонуючого в умовах світової фінансової кризи.

Предметом дослідження даної роботи є антикризове фінансове управління як реакція на кризу.

Метою даної роботи є дослідження фінансового управління на конкретному господарюючому суб'єкті з визначенням ступеня схильності кризі, а також розробка пропозицій щодо нейтралізації подальшого посилення впливу фінансових наслідків економічної кризи в Україні для підприємства.

Досягнення цієї мети потребує виконання низки завдань:

охарактеризувати сутність економної кризи та причин, що призводять до кризового явища для підприємства;

узагальнити теоретичні основи антикризового управління на рівні виробничого підприємства;

систематизувати завдання і основні механізми антикризового фінансового управління на підприємстві;

дослідити систему діагностики фінансового стану конкретного підприємства в рамках антикризового управління;

розгляд практичного застосування антикризового фінансового управління в діяльності приватної виробничо-комерційної фірми «Адлер», (швацька фабрика);

оцінити фінансовий стан приватної виробничо-комерційні фірми «Адлер»;

розгляд антикризових заходів в діяльності приватної виробничо-комерційні фірми «Адлер»;

Висновки та пропозиції щодо поліпшення фінансового стану приватної виробничо-комерційні фірми «Адлер» і антикризового фінансового управління;

Виконання поставлених завдань вимагатиме виконання аналітичної роботи з різними джерелами - науковою літературою, журналами відповідної тематики, різними формами фінансової та статистичної звітності. Крім аналітичної роботи будуть потрібні математичні процедури, як для розрахунку певних показників і коефіцієнтів, так і для розробки основи з виконання горизонтального аналізу.

Методи дослідження. У ході вирішення поставлених завдань дипломної роботи були використані наступні методи дослідження: аналіз і синтез, сходження від абстрактного до конкретного, методи порівняння та узагальнення, метод класифікації, розрахунковий метод.

Ступінь вивченности проблеми. Останнім часом з'являється безліч статей і монографій російською мовою присвячених антикризового управління. У книгах по загальному управлінню фінансами, наприклад І.А. Бланк "Основи фінансового менеджменту", антикризового управління відводять цілі розділи. Практично всі автори відзначають відмінності антикризового управління від звичайного і вважають, що воно повинно знайти свою "нішу" в управлінській теорії практиці. Деякі з авторів розглядають антикризове управління з точки зору проблем фінансів на мікрорівні [29 c. 214], інші ж намагаються розглянути комплекс проблем пов'язаних не тільки з кризою окремого підприємства, але кризою в державних фінансах, в економіці в цілому [58 c. 241]. Часто автори приділяють окрему увагу процедурам банкрутства в рамках закону "Про неспроможність (банкрутство)" [12 c. 96].

Антикризове управління є реакція на реальну або потенційну можливість кризи на рівні підприємства. По даній темі (антикризове управління) написано чимало книг [11, c. 146] [8 c. 78] [10 c. 112] [27 c. 75], але слід зауважити, що останнім часом число їх росте. Попит народжує пропозицію - виникла потреба в літературі подібного роду не могла не породити необхідність їх написання.

З усього цього стає видно, що в дослідженні цієї теми - криза і антикризове управління - присутня висока потреба, що підвищує важливість і актуальність дослідження в сучасних соціально-економічних умовах.

Теоретична новизна і практичне значення отриманих результатів полягають в розробці реальних і дієвих заходів в області антикризового фінансового управління на підприємстві, а також у переосмисленні та перегляді моделі Е. Альтмана, що лежить в основі визначення ступеня схильності кризі, стосовно українських умов. Дана модель розроблена для американських компаній і підприємств і вона не може давати в рівній мірі вірні результати для економіки ринковою і перехідною. Також необхідно відзначити практичну значимість даної роботи. Приватна виробничо-комерційна фірма «Адлер» може використовувати не тільки аналітичні дані роботи, а й конкретні шляхи виходу з ситуації, що склалася.

    Читайте більше

    Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
    облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

    Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
    Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...