Меню сайта

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку країни в цілому і окремих регіонів зокрема. Це пов’язано з наданням ними спектра фінансових послуг, які не здійснюють комерційні банки, що, у свою чергу, зумовлює залучення заощаджень населення і розширення можливостей у виборі джерел фінансування.

На даний час сектор небанківських елементів в Україні є дуже малим, але вони можуть зайняти свою нішу, надаючи послуги, не характерні для сучасних українських банків. Серед небанківських фінансових інститутів слід відмітити кредитні спілки, що є інструментом для розв’язування соціальних і фінансових проблем тих категорій населення, які найбільше цього потребують. Рух кредитної кооперації є важливою складовою соціальної економіки, оскільки сприяє самоорганізації людей і становленню громадського суспільства. Однак, незважаючи на важливість такого інституту в економіці України, яким являються кредитні спілки, в їх діяльності існують певні недоліки. Цим і пояснюється вибір теми роботи.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення тенденцій та обґрунтування перспективних напрямків розвитку кредитних спілок в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

розкрити сутність кредитних спілок, правові засади їх діяльності, теоретичні питання управління кредитними спілками;

вивчити та оцінити світовий досвід розвитку таких інститутів;

проаналізувати діяльність кредитних спілок України та кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв” та виявити основні тенденції їх розвитку;

визначити основні напрямки вдосконалення діяльності кредитних спілок та їх подальшого розвитку.

Об’єктом дослідження в роботі є процес становлення та розвитку кредитних спілок України. Предметом дослідження є відносини, що виникають при функціонуванні кредитних спілок.

Методи дослідження. Виконані дослідження спираються на наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері фінансів кредитних спілок. Методологічною основою дипломного дослідження є принципи системного підходу, методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Інформаційну базу дослідження складають статистичні матеріали по кредитних спілках України, дані кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”, фахова література, періодичні видання.

Практичне значення роботи полягає у виявленні тенденцій та обґрунтування перспективних напрямків розвитку і вдосконалення діяльності кредитних спілок в Україні.

Структура та обсяг дипломної роботи визначені тими цілями та задачами, що ставилися перед автором під час її проведення. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літературних джерел (51 найменування), 2 додатків.

У першому розділі розглянуті теоретичні питання щодо створення і функціонування кредитних спілок, їх правового поля, управління діяльністю. Другий розділ присвячений аналізу стану функціонування кредитних спілок в Україні, зокрема, кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”. У третьому розділі даються основні напрямки подальшого розвитку кредитних спілок.

Роботу викладено на 91 сторінці друкованого тексту.

    Читайте більше

    Міський бюджет пріоритети та механізми
    Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...

    Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
    Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...