Меню сайта

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку країни в цілому і окремих регіонів зокрема. Це пов’язано з наданням ними спектра фінансових послуг, які не здійснюють комерційні банки, що, у свою чергу, зумовлює залучення заощаджень населення і розширення можливостей у виборі джерел фінансування.

На даний час сектор небанківських елементів в Україні є дуже малим, але вони можуть зайняти свою нішу, надаючи послуги, не характерні для сучасних українських банків. Серед небанківських фінансових інститутів слід відмітити кредитні спілки, що є інструментом для розв’язування соціальних і фінансових проблем тих категорій населення, які найбільше цього потребують. Рух кредитної кооперації є важливою складовою соціальної економіки, оскільки сприяє самоорганізації людей і становленню громадського суспільства. Однак, незважаючи на важливість такого інституту в економіці України, яким являються кредитні спілки, в їх діяльності існують певні недоліки. Цим і пояснюється вибір теми роботи.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення тенденцій та обґрунтування перспективних напрямків розвитку кредитних спілок в Україні.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

розкрити сутність кредитних спілок, правові засади їх діяльності, теоретичні питання управління кредитними спілками;

вивчити та оцінити світовий досвід розвитку таких інститутів;

проаналізувати діяльність кредитних спілок України та кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв” та виявити основні тенденції їх розвитку;

визначити основні напрямки вдосконалення діяльності кредитних спілок та їх подальшого розвитку.

Об’єктом дослідження в роботі є процес становлення та розвитку кредитних спілок України. Предметом дослідження є відносини, що виникають при функціонуванні кредитних спілок.

Методи дослідження. Виконані дослідження спираються на наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері фінансів кредитних спілок. Методологічною основою дипломного дослідження є принципи системного підходу, методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Інформаційну базу дослідження складають статистичні матеріали по кредитних спілках України, дані кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”, фахова література, періодичні видання.

Практичне значення роботи полягає у виявленні тенденцій та обґрунтування перспективних напрямків розвитку і вдосконалення діяльності кредитних спілок в Україні.

Структура та обсяг дипломної роботи визначені тими цілями та задачами, що ставилися перед автором під час її проведення. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літературних джерел (51 найменування), 2 додатків.

У першому розділі розглянуті теоретичні питання щодо створення і функціонування кредитних спілок, їх правового поля, управління діяльністю. Другий розділ присвячений аналізу стану функціонування кредитних спілок в Україні, зокрема, кредитної спілки „Фаворит-Миколаїв”. У третьому розділі даються основні напрямки подальшого розвитку кредитних спілок.

Роботу викладено на 91 сторінці друкованого тексту.

    Читайте більше

    Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
    Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...

    Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
    В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...