Меню сайта

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний сектор поки не є вирішальним чинником росту національної економіки.

Першочерговим завданням розвитку економіки України є забезпечення стабільних темпів економічного зростання. При цьому вони повинні бути на рівні, що перевищує середньоєвропейські показники. Зростання прибутку значною мірою визначає темпи економічного розвитку країни, окремих регіонів, збільшення суспільного багатства і підвищення життєвого рівня населення. Прибуток підприємства забезпечує зростання обсягів власних фінансових ресурсів, необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання. Їх нестача спричиняє ризик виникнення боргів, що у підсумку може призвести до банкрутства підприємства. У цьому контексті, формування механізму управління прибутком підприємств і його адаптація до ринкових умов має важливе теоретичне й практичне значення.

Формування фінансових результатів діяльності підприємств, обґрунтування структури й методичного забезпечення управління прибутком дозволяє максимізувати прибуток підприємств у нових умовах господарювання. Теоретичні й практичні аспекти даної проблеми знайшли своє відображення в роботах вітчизняних і закордонних учених і фахівців: І.Т. Балабанова, І.О. Бланка, Є.Брігхема, Дж.К. Ван Хорна, В.М. Геєца, М.Г. Гузя, А. Дайле, П. Друкера, П.В. Єгорова, А.М. Ковальової, Л.А. Костирко, Ю.Г. Лисенко, М.Х. Мескона, С.В. Мочерного, А.М. Поддєрьогіна, В.С. Пономаренко, Г.В. Савицької, В.П. Стасюка, Р.А. Фатхутдинова, А.А. Чухна, А.Д. Шеремета й інших.

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:

провести теоретичний аналіз понять «власні фінансові ресурси підприємства», «прибуток»;

визначити особливості формування та розподілу прибутку на підприємстві

провести аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ «Лагуна» м. Суми;

визначити шляхи удосконалення управління фінансовими результатами діяльності підприємства.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Лагуна» м. Суми, яке засноване 15 квітня 1995 року, знаходиться в м. Суми, вул. Курська 51/116..

Предмет дослідження - економічний механізм формування фінансових результатів діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення і порівняння; статистичного і графічного аналізу; формалізації та економіко-математичного моделювання тощо.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні документи з економічних питань, офіційні статистичні матеріали, звітно-статистичні дані будівельних підприємств. Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців у сфері управління формуванням і використанням прибутку підприємств в умовах переходу до ринкових відносин.

    Читайте більше

    Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
    Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

    Експорт та імпорт капіталу
    Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...