Меню сайта

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства

Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування.

Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До методів фінансування реальних інвестицій відносяться: самофінансування, фінансування через механізми ринку капіталу, залучення капіталу через кредитний ринок, бюджетне фінансування, комбіновані схеми фінансування інвестицій.

Лізинг - порівняно молодий інструмент фінансування, але в порівнянні з традиційними формами він володіє істотними перевагами. Основна перевага лізингу в порівнянні з іншими способами інвестування полягає в тому, що підприємець може почати свою справу, маючи лише частину необхідних фінансових коштів для придбання основних фондів. Підприємству при цьому надаються не грошові ресурси, контроль за використанням яких не завжди можливий, а безпосередньо засоби виробництва.

Діяльність будь-якої комерційної організації найчастіше будується виходячи зі стратегії нарощування виробничих потужностей і обсягів виробництва. Очевидно, що капітальні вкладення можуть бути профінансовані за рахунок двох джерел - власного і позикового капіталів. Вище були виділені два основних елементи позикового капіталу - облігаційні позики і довгострокові кредити і позики. В принципі, до них можна віднести і такий специфічне джерело фінансування, як фінансова оренда. У балансах багатьох великих корпорацій економічно розвинених країн заборгованість перед лізинговими компаніями складає значиму частку в довгострокових джерелах залучених коштів.

Привабливість оренди полягає в тому, що це один з порівняно швидко мобілізуючих і вигідних у фінансовому плані джерел. Орендні відносини мають давню історію, проте, саме останнім часом їх розвитку було надано новий імпульс, зокрема з'явився принципово новий вид оренди, стимулюючий інвестиційну діяльність, - фінансова оренда, або лізинг.

Лізингом визнається специфічна операція, яка передбачає інвестування тимчасово вільних або залучених фінансових ресурсів у придбання майна з подальшою передачею його клієнту на умовах оренди. У структурі орендних операцій лізинг займає особливе місце, оскільки являє собою цілеспрямовану, спеціально організовану діяльність по здачі майна в оренду. У той же час оренда у своєму класичному, повсякденному розумінні нерідко розглядається як в деякому сенсі вимушений захід - майно здається в оренду, оскільки воно не знаходить належного застосування у його власника. За своїм економічним змістом договір лізингу близький до операцій з кредитування. Лізингодавець (орендодавець) прагне отримати певний відсоток на здійснену ним інвестицію - придбання майна і подальша передача його лізингоотримувачу (орендарю); тоді як для останнього операція лізингу є однією з форм фінансування придбання активів. Зазначимо, що балансоутримувачем об'єкта фінансової оренди може виступати як лізингодавець, так і лізингоотримувач, тоді як у міжнародній практиці об'єкти фінансового лізингу прийнято відображати на балансі лізингоодержувача - такий підхід рекомендований і Міжнародних стандартів фінансової звітності. Лізинг має ряд особливостей, які відрізняють його від загальноприйнятого порядку регулювання договорів оренди. Наприклад, ризик втрати і псування майна при лізингу несе - лізингоотримувач (орендар), в той час як загальні правила орендних операцій покладають вказаний ризик на власника майна, але не на орендаря. Крім того, договір лізингу, як правило, зобов'язує лізингодавця здійснювати технічну підтримку об'єкта у клієнта, проводити заміну морально застарілого обладнання, а також здійснювати інші дії, часто не властиві звичайному порядку взаємовідносин між орендарем та орендодавцем. Специфіка лізингу полягає ще і в тому, що лізингоодержувачу передається майно, вибране і придбане за його бажанням. У найбільш загальному вигляді операція лізингу в її класичному розумінні може бути представлена наступним чином.

Лізингова угода складається з декількох послідовних операцій. Потреба в деякому майні потенційний лізингоодержувач, що віддає перевагу в силу ряду обставин, придбати це майно шляхом лізингової угоди, визначає продавця, у якого він хотів би придбати майно; як правило, продавець вибирається ним самостійно. Після цього він укладає договір з лізинговою компанією, згідно з яким вона набуває у власність вказане майно і здає його в оренду лізингоодержувачу. Для фінансування операції лізингова компанія використовує власні ресурси або звертається за необхідними коштами в банк або інша кредитна установа. Об'єкт лізингової угоди може бути застрахований від ризиків втрати (загибелі), недостачі або пошкодження, причому в якості страхувальника можуть виступати як лізингодавець, так і лізингоотримувач. Економічна суть фінансового лізингу полягає в тому, що лізингоодержувач відшкодовує лізингодавцю всі його інвестиційні витрати, а також комісійну винагороду, причому робить це не одномоментним платежем, а протягом певного терміну, порівнянного з терміном корисної експлуатації предмета лізингу.

На даний момент лізингові операції почали широко застосовуватися на практиці комерційних банків і спеціалізованих лізингових компаній, хоча існує безліч проблем, які вимагають свого вирішення.

Але існують фактори, що стримують розвиток лізингу в Україні. Серед основних перешкод слід виділити:

- високі ставки і короткі терміни кредитування. Коли короткострокові кредити вигідніше середньо- і довгострокових, одержання позики на три - чотири роки (оптимальний термін погашення кредиту на закупівлю техніки лізинговою компанією) досить проблематично;

- високий рівень податків;

- відсутність значного стартового капіталу для лізингової компанії, тому що, вона набуває устаткування за повну вартість;

- відсутність системи інформаційного забезпечення пропозиції лізингових послуг;

- за кордоном терміном «лізинг» називаються відносини фінансової оренди строком від 3-х років. У нашій же країні не створений поки ще сприятливий клімат для довгострокових інвестицій. Необхідно прийняття податкового законодавства, яке надає пільги банкам, що покривають їх ризики, пов'язані з довгостроковим кредитуванням.

- нерозвиненість інфраструктури лізингового ринку. Інфраструктура, що сприяє розвитку лізинг в Україні повинна включати в себе більш широку мережу лізингових компаній, спеціалізованих консалтингових фірм та відповідну систему інформаційного забезпечення пропозиції лізингових послуг. Нерозвиненість інфраструктури (сформованих механізмів фінансування, розрахунків, мінімізація ризиків, ефективних маркетингових і збутових структур тощо) пред'являє нереально високі вимоги до керівників і службовцям лізингових компаній.

- макроекономічна і політична невизначеність обстановки в країні. В даний час всі правові відносини, засновані на відстрочці платежу, гальмуються економічною нестабільністю, відсутністю надійної макроекономічної стабілізації та ознак стійкого зростання в економіці, що породжує у господарюючих суб'єктів певний стан невпевненості в завтрашньому дні. Тим часом, основна ідея лізингу полягає у можливості «розтягнути» в часі виплату вартості майна при збереженні права на придбання його у власність за залишковою вартістю. За нинішньої економічної ситуації яка організація може дозволити собі сьогодні чекати повернення коштів протягом 5-7 років (звичайний термін фінансового лізингу). Саме ця обставина значною мірою стримує розвиток лізингу в Україні.

Метою даної дипломної роботи є вивчення та оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити поняття та види лізингу;

- розглянути процес укладення лізингової угоди;

- виявити переваги лізингу перед іншими формами фінансування діяльності підприємства;

- обгрунтувати можливість використання лізингу для оновлення основних засобів на прикладі підприємства.

Предметом дослідження є економічні механізми лізингових відносин між учасниками угоди.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність ТОВ «Моноліт»

Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Моноліт» є будівництво будівель і споруд. Проблемами оцінки ефективності лізингових операцій займалися такі зарубіжні вчені як В. Газман, Е. Рід Р. Коттер, Е. Гілл, Р. Сміт.

    Читайте більше

    Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
    Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...

    Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
    Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...