Меню сайта

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість

Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна вважати важливим кроком на шляху формування сучасної податкової системи і розбудови ринкової економіки. На практиці податок на додану вартість (ПДВ) є найбільш проблемним податком, запозиченим з досвіду зарубіжних країн. Так, в Україні через суттєві проблеми щодо справляння ПДВ має місце відволікання оборотних коштів підприємств та створення певної напруги у виконанні бюджету, що свідчить про недосконалість механізму оподаткування. Основними причинами цього є: виникнення зобов’язань по ПДВ до надходження оплати за відвантажені товари в умовах хронічної затримки платежів між підприємствами; несвоєчасне повернення ПДВ експортерам; нераціональний розподіл податкового тиску внаслідок необґрунтованого широкого числа звільнених від сплати податку, значна кількість зловживань платників податку при користуванні пільгами і формуванні податкового кредиту. Тому, актуальним на сьогодні є дослідження суті ПДВ з метою, виявлення суперечностей нормативно-правових актів, які регулюють порядок адміністрування даного податку та порядку формування та визначення доданої вартості відповідно до класичної економічної теорії. Що дасть змогу підвищити фіскальну роль даного податку, уникнути подвійного оподаткування, адже саме з’ясування порядку формування доданої вартості дасть змогу максимально очистити таку вартість до оподаткування від непрямих податків та платежів, що включаються до неї, та спростити порядок ведення бухгалтерського обліку податкового кредиту та податкового зобов’язання з ПДВ.

Метою дослідження є вивчення та засвоєння специфіки організації технології облікового процесу, методів, принципів організації операцій з оподаткування податком на додану вартість, зокрема: систематизація, узагальнення, розширення і закріплення теоретичної підготовки, поглиблення і узагальнення економічних знань з обраної теми дослідження.

Відповідно до поставленої мети сформовано основні завдання магістерської роботи, а саме:

- висвітлення загальної характеристики теоретичних основ обліку та аудиту за розрахунками з податку на додану вартість;

аналіз законодавчо-нормативної бази з питань дослідження та вимоги до організації обліку та аудиту розрахунків з податку на додану вартість;

оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків з податку на додану вартість у КП “ШЕУ Оболонського району” м. Києва;

відображення операцій з обліку податку на додану вартість в обліку та звітності;

дослідження проблемних питань щодо організації обліку розрахунків з податку на додану вартість та розробка пропозицій з удосконалення організації обліку розрахунків з податку на додану вартість на підприємстві;

дослідження системних показників аналізу, їх класифікація, сфера застосування;

обґрунтування важливості інформаційної бази для повного та всебічного аналізу показників діяльності підприємства;

здійснити аналіз системи управління охороною праці;

проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях;

визначити небезпечні і шкідливі фактори умов праці;

формування висновків і пропозицій за предметом дослідження дипломної роботи;

Об'єктом дослідження магістерської роботи є відображення в обліку та звітності процесу оподаткування податком на додану вартість (ПДВ).

Предметом дослідження є організація обліку ПДВ у КП “ШЕУ Оболонського району” м. Києва, порядок його відображення у фінансовій та податковій звітності.

Інформаційною база дослідження дипломної роботи слугувала спеціальна література, нормативно-правові джерела (закони України, положення, акти), які носять законодавчий характер, економічна література, конкретна література з бухгалтерського обліку, а також документи які характеризують діяльність і стан підприємства КП “ШЕУ Оболонського району” м. Києва (статут підприємства, баланс, звіт про фінансовий результат, податкова декларація з ПДВ).

    Читайте більше

    Механізм економічного зростання в ринковій економіці
    За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

    Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
    Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...