Меню сайта

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)

В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадку ліквідації підприємства та ін. Кількість неплатоспроможних підприємств та підприємств-банкрутів в Україні досить значна, вони є в кожному регіоні країни.

Подолання проблеми банкрутства залежить від своєчасного виявлення загрози банкрутства на підприємстві та розроблення і впровадження відповідних антикризових заходів, що дадуть змогу подолати кризу, відновити ліквідність і платоспроможність та запобігти процедурі банкрутства і ліквідації підприємства.

Актуальність теми. Актуальність магістерської кваліфікаційної роботи полягає в тому, що виживання, тобто можливість існувати якомога довше, та запобігання банкрутству є найважливішими завданнями більшості організацій, тому антикризове управління, безперечно, є складовою менеджменту підприємства в цілому. Проблема управління підприємством, зокрема його фінансовим станом, вимагає особливої уваги саме в теперішніх умовах. Усунення, зниження рівня кризових явищ в діяльності кожного підприємства потребує адекватного, унікального та комплексного застосування антикризового управління.

Питанню прогнозування банкрутства підприємств приділяється значна увага зі сторони вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема розробкою моделей визначення ймовірності банкрутства займались такі вчені як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Разом з тим, дане питання потребує подальшого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська кваліфікаційна робота виконувалась відповідно до напряму наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень».

Мета і задачі дослідження. Метою написання магістерської кваліфікаційної роботи є розробка заходів з покращення фінансового стану підприємства та удосконалення оцінювання імовірності банкрутства, на основі дослідження теоретичних і практичних питань банкрутства підприємства.

Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні задачі:

- розглянути економічну сутність банкрутства підприємства;

- дослідити місце банкрутства в системі управління фінансовою діяльністю підприємства;

сформувати методику визначення імовірності банкрутства підприємства;

сформувати загальну характеристику ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»;

здійснити аналіз фінансового стану досліджуваного об’єкта;

проаналізувати імовірність банкрутства ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» за 2008-2010 рр.;

проаналізувати системи управління попередження банкрутства підприємства;

запропонувати шляхи вдосконалення оцінювання імовірності банкрутства підприємства;

розробити шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є процес оцінки імовірності банкрутства підпримства.

Предмет дослідження. Предметом дослідження в магістерській кваліфікаційній роботі є оцінювання імовірності банкрутства на прикладі ПАТ «Могилів-Подільського завода газового устаткування та приладів».

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених в галузі оцінювання банкрутства підприємства.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Метод логічного узагальнення застосовано для теоретичного обґрунтування значення поставлених задач та уточнення ключових понять магістерської роботи. Методи аналізу і синтезу використано для дослідження банкрутства підприємства . За допомогою дискримінантного аналізу досліджено рівень кризового стану підприємства. Графічний метод використано для наочного подання статистичного матеріалу та схематичного зображення ряду теоретичних та практичних положень магістерської роботи.

Інформаційною базою роботи стали законодавчі та нормативні документи з економічних питань, методичні вказівки та методики з питань банкрутства, дані бухгалтерської звітності, а також інформація, отримана в ході спеціальних досліджень, проведених безпосередньо автором.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

- обґрунтовано поняття банкрутства підприємства, як сукупність політичних (юридичних) і економічних правил, визначено місце банкрутства в системі управління фінансовою діяльністю підприємства;

- сформовано методику, яка включає в себе визначення імовірності банкрутства на основі вітчизняної методики та двох західних методик ;

удосконалено шляхи покращення оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх використання дозволить своєчасно виявляти рівень кризового стану на підприємстві, визначати його причини, обирати ціль та стратегію підприємства в цих умовах, формувати та реалізовувати систему оцінювання імовірності банкрутства, що у підсумку сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень. Результати дослідження можуть бути використані на підприємствах різних форм власності не тільки для виходу з кризового стану, але й для його передбачення і попередження.

Особистий внесок здобувача. Магістерська кваліфікаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій автором розроблено заходи з удосконалення механізму оцінювання банкрутства на основі дослідження теоретичних та практичних питань банкрутства підприємства. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати виконаного дослідження доповідались на таких науково-практичних конференціях:

міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва» 21 квітня 2011 року;

міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 2 березня 2012 року

Публікації. За темою магістерської роботи опубліковано 1 наукову працю загальним обсягом 0,2 друк. арк., яка належить особисто автору.

Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 108 сторінок, включаючи 11 таблиць, 4 рисунка, 2 додатки і список використаної літератури із 39 найменувань.

    Читайте більше

    Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
    Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

    Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
    В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...