Меню сайта

Розрахункова частина

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу, або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків і зборів (обов'язкових платежів), крім пені щодо порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих установах.

За порушення строків перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», банк сплачує пеню за кожний день прострочення, а також несе інші види відповідальності за порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Недоїмка стягується з нарахуванням пені, тому порядок стягування передбачає визначення розміру пені і терміну її нарахування.

Усі податки й інші обов'язкові платежі в залежності від розміру пені можна умовно розділити на дві групи:

1) податки і збори, з яких розмір пені відповідними законодавчими актами не встановлений;

) податки і збори, з яких розмір пені встановлений відповідними законодавчими актами.

Недоїмка погашається згідно з термінами її утворення. У випадку непогашення заборгованості перед бюджетом суми недоїмки стягуються в безперечному порядку за розпорядженням відповідно до рішення органів державної податкової служби за весь час відхилення.

При відсутності коштів стягнення недоїмки може бути здійснено за рахунок майна підприємства.

З 1998 р. відповідно до Указу Президента України «Про підвищення відповідальності з розрахунків з бюджетом і цільовими фондами» від 4 березня 1998 р. № 167 встановлено податкову заставу як спосіб забезпечення погашення платником податкової заборгованості. Такою заставою є все майно і майнові права платника податку незалежно від суми боргу. Платник, майно якого перебуває в податковій заставі, має право використовувати його на свій розсуд, але відчуження такого майна може бути проведено лише при письмовій згоді податкових органів.

Податкова застава припиняється при погашенні чи списанні податкової заборгованості.

Стягування недоїмки з громадян України й іноземних громадян може бути проведено лише за рішенням суду.

Штрафні санкції накладаються контролюючими органами.

Контролюючим органом виступає державний орган, який у межах своєї компетенції здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів і погашенням податкових зобов'язань або податкового боргу.

Фінансова відповідальність передбачає сплату підприємствами і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності штрафів за такі види порушень:

1. Заниження сум податків і обов'язкових платежів, приховання доходів чи інших об'єктів оподатковування.

За умов самостійного виявлення, письмового повідомлення про порушення контролюючі органи та сплати різниці фінансові санкції можуть не застосовуватися.

. Непредставления чи несвоєчасне представлення органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, а також непредставления чи несвоєчасне представлення установам банків платіжних доручень по сплаті податків й інших обов'язкових платежів. У випадку, якщо платник несвоєчасно представив декларацію і розрахунки, але вчасно представив платіжне доручення в банк, штраф не стягується. Однак застосовується адміністративна відповідальність.

Перейти на сторінку: 14 15 16 17 18 19 20 21

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...