Меню сайта

Розрахункова частина

Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

) дотримання порядку інвентаризації та правильність відображення в обліку її результатів

Спочатку встановлюється, чи проводилась інвентаризація в тих випадках, коли її проведення згідно з чинним законодавством є обов'язковим, а саме:

а) у разі передання майна державних підприємств в оренду, приватизації майна, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

б) перед складанням річної бухгалтерської звітності;

в) у разі зміни матеріально-відповідальних осіб;

г) у разі виявлення фактів крадіжки або зловживань, псування цінностей, а також за розпорядженням судово-слідчих органів;

д) у випадку пожежі або стихійного лиха.

Далі перевіряється наявність наказу про створення інвентаризаційної комісії і правильність оформлення всіх необхідних документів для проведення інвентаризації та оформлення її результатів (розписки матеріально відповідальних осіб, акти інвентаризації тощо).

На закінчення встановлюється, чи правильно відображені результати інвентаризації у бухгалтерському обліку. Виявлені надлишки основних фондів, матеріальних цінностей, цінних паперів та іншого майна підлягають оприбуткуванню, а значить включенню до валових доходів підприємства. У разі виявлення втрат і нестач повна їх сума має бути відображена за дебетом рахунка 947 та кредитом рахунків 10, 20, 22, 28. Перевіряльнику особливу увагу слід звернути на правильність списання сум втрат і нестач.

Для цього слід пам'ятати, що нестача підлягає списанню на витрати звітного періоду, але в жодному разі не у податковому обліку, невідшкодовані суми нестачі відображаються на позабалансовому рахунку 072. Нестача матеріалів понад норми природного убутку стягується з винних осіб. Під час перевірки слід уважно перевірити правильність визначення суми, яку необхідно утримати з винної особи за розкрадання, знищення або пошкодження матеріальних цінностей. Згідно з чинним законодавством розмір збитків визначається за формулою:

де Рз - розмір збитків;

Бв - балансова вартість на момент установлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування матеріальних цінностей.

А - амортизаційні відрахування;

Jінф - загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Міністерством статистики індексів інфляції;

ПДВ - розмір податку на додану вартість;

Азб - розмір акцизного збору.

Розмір збитків від браку цінних паперів і документів суворої звітності обчислюється із застосуванням коефіцієнта:

5 - до номінальної вартості, вказаної на бланках цінних паперів і документів суворої звітності;

- до вартості придбання (виготовлення) цінних паперів і документів суворої звітності, якщо номінальна вартість не вказана або не встановлена чинним законодавством.

Якщо винні особи не встановлені, то сума браку може бути списана на збитки підприємства.

Об'єкти та періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, якщо її проведення є обов'язковим відповідно до законодавства.

Мета проведення інвентаризації:

контроль за збереженням матеріалів і роботою матеріально відповідальних осіб, перевірка якісного стану матеріальних цінностей;

переоцінка вартості залишку цінностей;

- аналіз діяльності підприємства з раціонального використання ресурсів.

Періодичність і строки проведення інвентаризації встановлює підприємство, але її проведення є обов'язковим до складання річної звітності (проте не раніше ніж 1 жовтня звітного року). Крім того, інвентаризація є обов'язковою:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...