Меню сайта

Грошові кошти, фінансові ресурси та грошові фонди підприємств

Найчастіше, термін “фінансові ресурси” розуміють як грошові кошти, що знаходяться в розпорядження держави, підприємств, установ, організацій і використовуються для покриття витрат, і утворення різних фондів та резервів.

Але грошові кошти - поняття більш широке ніж фінансові ресурси, які є тільки часиною грошових коштів.

Різницю між грошовими коштами та фінансовими ресурсами можна побачити на прикладі доходу підприємства від продажу продукції. Сума доходу є грошовими коштами, які поступили на розрахунковий рахунок підприємства в банку. З цієї суми значну частину складають оборотні засоби, авансовані в процесі виробництва на оплату сировини, матеріалів, палива і т. д., і тільки частина є джерелом фінансових ресурсів.

Для розуміння поняття фінансових ресурсів необхідно усвідомити, що фінанси є частиною виробничих відносин; фінансові ресурси створюються та використовуються в процесі реалізації фінансових відносин; крім того, ресурси необхідно розуміти як запаси, які можуть використовуватись на певні цілі.

Таким чином, фінансові ресурси

- це грошові кошти, які акумулюються в фондах цільового призначення для здійснення певних витрат.

Загальне визначення фінансових ресурсів може бути таким: фінансові ресурси

- це централізовані і децентралізовані грошові фонди цільового призначення, які формуються в процесі розподілу та перерозподілу національного багатства, валового внутрішнього продукту і національного доходу і призначені для реалізації цілей соціально-економічного розвитку суспільства.

Прикладом централізованих грошових фондів є державний бюджет, цільові державні фонди, фонди соціального страхування. Елементами загальнодержавних фінансових ресурсів є емісія грошей, іноземні кредити.

Децентралізованими фондами є фінансові ресурси підприємств, установ , організацій.

Основними елементами фінансових ресурсів підприємств є статутний фонд, інші фонди цільового призначення невикористаний прибуток, кредиторська заборгованість, ресурси, отримані з інших централізованих та децентралізованих фондів.

Важливим аспектом використання фінансових ресурсів є проблема їх ефективного використання. Це поняття включає в себе співставлення кількості та якості використаних фінансових ресурсів з кількістю та якістю отриманих результатів. Звісно, що ефективне використання фінансових ресурсів безпосередньо пов’язане з ефективним використання інших видів ресурсів: матеріальних, трудових. Зниження матеріаломісткості продукції веде до економії фінансових ресурсів. Зниження витрат трудових ресурсів, що означає зростання ефективності їх використання веде також до економії фінансових ресурсів через зменшення потреб підприємства в додаткових грошових коштах.

Звісно не завжди результат господарської діяльності залежить тільки від ефективного використання фінансових ресурсів. Навіть при оптимальному розподілі та використанні фінансових ресурсів підприємство може нести збитки в результаті зниження трудової дисципліни, порушення технології виробництва, перевитрачання матеріалів, сировини . Через це для детального розгляду проблеми ефективного використання фінансових ресурсів, необхідно оцінити ефективність використання всіх складових частин, які формують в цілому фінансові ресурси підприємств.

Розмір фінансових ресурсів, що формуються на рівні підприємств визначає можливості здійснення необхідних капітальних вкладень; зростання обігових коштів; виконання всіх фінансових зобов’язань; забезпечення потреб соціального характеру.

На рівні підприємства структура фінансових ресурсів в основному визначається власними джерелами, прибутком та амортизаційними відрахуваннями, але можуть і залучатись позикові кошти. Структура джерел фінансових ресурсів має особливо велике значення для підприємства і в першу чергу питома вага власних фінансових ресурсів. Значна частка позикових фінансових ресурсі ускладнює фінансову діяльність підприємства додатковим витратами і ускладнює ліквідність підприємства. Джерелами утворення фінансових ресурсів на підприємстві є власні (і прирівняні до них) та залучені кошти.

Власні:

· формуються під час заснування підприємств (внески учасників, засновників);

· формуються за рахунок надходжень: амортизаційні відрахування, цільові надходження, цільові внески членів трудового колективу;

· формуються за рахунок доходів - валового, чистого; прибутку від основної діяльності; прибутку від іншої операційної діяльності; прибуток від фінансових операцій; від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...

Аналіз фінансового стану підприємства
З переходом до ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення д ...