Меню сайта

Класифікація доходів за джерелам формування

Найважливішою стороною фінансової діяльності підприємства є забезпечення грошових надходжень які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів та прибутку.

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється та функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю. Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку.

Із проведенням реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні з 2000 року відповідно до міжнародних стандартів діяльність підприємства класифікується на звичайну та надзвичайну і у відповідності з цим класифікуються грошові надходження від різних видів діяльності. Звичайна діяльність поділяється на операційну, фінансову та іншу звичайну діяльність. І крім того, операційна діяльність в свою чергу поділяється на основну та іншу операційну діяльність.

Звичайна діяльність підприємства

- це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Надзвичайна подія

- подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. Це втрати від стихійного лиха; від техногенних катастроф та аварій; відшкодування збитків від надзвичайних подій; та інші надзвичайні доходи та втрати.

У відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку, що введені з 2000 року в дію, внутрішні грошові надходження підприємства, класифікуються тепер таким чином:

ü доходи від основної (операційної) діяльності - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (рах. 70 “Доходи від реалізації”);

ü доходи від іншої операційної діяльності - доходи від реалізації іноземної валюти; інших оборотних коштів; операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; одержані штрафи, пені, неустойки та інших санкцій за порушення господарських договорів; доходи щодо списання кредиторської заборгованості щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних субсидій; реалізація продукції підсобних господарств (рах. 71 “Інший операційний дохід”);

ü доходи від фінансових операцій - дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства; від спільної діяльності; отримані дивіденди, відсотки за облігаціями (рах. 72 “Доходи від участі в капіталі”, рах. 73 “Інші фінансові доходи”);

ü доходи від іншої звичайної діяльності - від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; від не операційної курсової різниці (за активами та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою ті інвестиційною діяльністю підприємства); від безоплатно одержаних активів (рах.74 “Інші доходи”);

ü доходи від надзвичайних подій - відшкодування збитків від надзвичайних подій та інші надзвичайні доходи (рах. 75 “Надзвичайні доходи”).

На думку автора, важливим є звернути увагу на види діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання та зупинитись на їх особливостях.

Особлива увага повинна приділитись операційній діяльності

, так як вона є основним видом діяльності підприємства з ціллю здійснення якої і створене підприємство.

Характер операційної діяльності визначається специфікою галузі, якій воно належить. Основу операційної діяльності найчастіше складає виробничо-комерційна або торгівельна діяльність, яка доповнюється інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційна діяльність характеризується наступнимим головними особливостями:

ü Вона є головним компонентом всієї господарської діяльності підприємства, основною ціллю його функціонування. (Найчастіше прибуток від цієї діяльності займає найбільшу питому вагу).

ü Носить пріоритетний характер по відношенню до інвестиційної та фінансової діяльності. (Через це розвиток інших видів діяльності не повинен протирічити розвитку операційної діяльності, а тільки підтримувати її).

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...