Меню сайта

Особливості формування і розподілу прибутку

Прибуток є найбільш простою і одночасно найбільш складною категорією ринкової економіки і є її головною рушійною силою.

Розглядаючи сутність прибутку, можна вивести його поняття в узагальненому вигляді:

Прибуток

являє собою виражений в грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності, який являє собою різницю між валовим доходом та валовими витратами в процесі здійснення цієї діяльності. Іншими словами можна сказати, що прибуток

- це грошове вираження основної частини грошових накопичень, які створюються підприємством будь-якої форми власності.

В ринковій економіці прибуток відіграє наступну роль:

ü Прибуток є головною ціллю підприємницької діяльності (Добробут власників - ціль бізнесу).

ü Прибуток створює базу економічного розвитку держави в цілому (механізм перерозподілу прибутку через податкову систему дозволяє наповнювати доходну частину бюджету).

ü Прибуток є критерієм ефективності конкретної операційної діяльності (порівняння прибутковості діяльності підприємства із середньо галузевими показниками).

ü Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечує його розвиток. Чим вищим є рівень генерування прибутку, тим менша потреба підприємства в залученні фінансових ресурсів.

ü Прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. Частина прибутку підприємства капіталізується, тобто направляється на приріст активів. Відповідно зростає ринкова вартість підприємства.

ü Прибуток є джерелом задоволення соціальних потреб суспільства. Кошти, які перераховуються в бюджети є джерелом реалізації різних соціальних програм для незахищених членів суспільства. Крім того за рахунок прибутку задовольняються соціальні потреби працівників підприємства.

ü Прибуток є головним захисним механізмом від загрози банкрутства. Навіть при великій частці позикового капіталу високий рівень генерування прибутку може сприяти швидкому збільшенню високоліквідних активів, що в свою чергу сприятиме відновленню платоспроможності.

Виходячи з цілей, які відіграє прибуток можна виділити три головні функції, які відіграє прибуток, а саме:

1. Прибуток є показником, який найбільш повно відображає ефективність виробництва (оціночна функція).

2. Прибуток має стимулюючий вплив на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (стимулююча функція).

. Прибуток є джерелом формування бюджетних ресурсів та позабюджетних фондів(фіскальна функція).

Вище ми говорили про прибуток як економічну категорію, але абстрактно. Але для планування та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства, розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства використовуються конкретні показники прибутку.

Основними показниками прибутку є:

ü прибуток від основної діяльності;

ü прибуток від діяльності;

ü прибуток від фінансової діяльності;

ü прибуток від іншої звичайної діяльності;

ü балансовий прибуток;

ü прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

ü оподатковуваний прибуток;

ü чистий прибуток.

Прибуток від основної діяльності

- це прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг). Як правило, цей прибуток має основну питому вагу в складі балансового прибутку. Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається відніманням з виручки від реалізації суми податку на додану вартість, акцизного збору. (ввізного) мита, митних зборів. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції (робіт, послуг). Залежно від сфери, виду діяльності підприємства є деякі особливості формування цього прибутку, методики його розрахунку.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...