Меню сайта

Особливості формування і розподілу прибутку

Прибуток від операційної діяльності

- це прибуток від реалізації оборотних активів; іноземної валюти; від операційної оренди; операційних курсових різниць; одержані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; одержані субсидії. Ця діяльність не є основною для даного підприємства. Прибуток від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток від фінансових операцій

- прибуток від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства (прибутки від володіння корпоративними правами); від спільної діяльності; прибуток у вигляді дивідендів на акції, відсотків на державні цінні папери; облігації підприємств, на депозитні рахунки. Обсяг цього прибутку і його питома вага в балансовому прибутку мають тенденцію до зростання. Це обумовлено розвитком ринкової економіки, фондового ринку. На обсяг названого прибутку справляють вплив обсяг фінансових інвестицій, їхнє спрямування і структура, умови оподаткування.

Прибуток від іншої звичайної діяльності

- від реалізації фінансових інвестицій; реалізації основних засобів; реалізації нематеріальних активів; ліквідації необоротних активів; від не операційних курсових різниць; від безоплатно отриманих оборотних активів.

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій

- це втрати від стихійного лиха; від техногенних катастроф та аварій; відшкодування збитків від надзвичайних подій; та інші надзвичайні доходи та втрати.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

- прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

Оподатковуваний прибуток

- це прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань.

Балансовий прибуток

- це загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітний період.

Чистий прибуток

- прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства і визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного збитку.

Таким чином бачимо, що облік та визначення фінансових результатів - прибутку (збитку) здійснюється за видами діяльності підприємства.

На зміну прибутку впливають дві групи факторів:

Зовнішні:

ü природні умови;

ü транспортні умови;

ü соціально-економічні умови;

ü рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;

ü ціни на виробничі ресурси і т.д.

Внутрішні:

ü основні фактори: обсяг продажу; собівартість продукції; структура продукції та витрат; ціна продукції;

ü неосновні фактори, пов’язані з порушенням господарської дисципліни.

Послідовність формування чистого прибутку підприємства показано на малюнку.

Основними чинниками, які впливають на цей підсумковий показник виручка від реалізації продукції, що свідчить про ринковий попит на продукцію, повернення вкладених у виробництво коштів, і можливість розпочати новий виробничий цикл. Розмір виручки залежить від обсягів та структури виробництва за видами продукції та ринкових цін кожного виду. Економічне обґрунтування обсягів виробництва виконується через пошук так званого критичного обсягу, критичної точки, або точки беззбитковості.

Наступним чинником, який істотно впливає на розмір чистого прибутку є сукупні витрати на виробництво та збут продукції: собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...