Меню сайта

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні

Податки

- це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних та фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Вони перераховуються до бюджету держави та до інших цільових державних фондів. Здійснюються у таких формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Податки виконують дві основні функції: фіскальну та регулюючу.

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та формування централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави.

Регулююча функція реалізується через вплив податків на різні напрямки, показники діяльності різних суб’єктів господарювання (собівартість, прибуток, обсяг реалізації, виручка від реалізації, платоспроможність підприємства, фінансова стійкість підприємства, чистий прибуток).

Система оподаткування - є продуктом діяльності держави, її важливим атрибутом. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийняттям 25 червня 1991 р. Закону «Про систему оподаткування». У ньому були визначені принципи побудови і призначення системи оподаткування, перепік податків, зборів та обов'язкових платежів, платники та об'єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створень передумови для її наступного розвитку. '

Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність подальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994 р. було прийнято другий варіант Закону «Про систему оподаткування». Третій варіант цього. Закону Верховна Рада України прийняла 18 лютого 1997 р.

В останньому варіанті Закону дається більш повне і чітке визначення принципів побудови системи оподаткування; поняття системи оподаткування, платників податків і зборів, об'єкта оподаткування; обов'язків, прав і відповідальності платників податків; видів податків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних цільових фондів.

Система оподаткування

- це сукупність податків і зборів, тобто обов'язкових платежів у бюджети різних рівнів, а також у державні цільові фонди.

Законом «Про систему оподаткування» визначено такі важливі принципи її побудови:

– стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності;

– обов'язковість;

– рівнозначність і пропорційність;

– рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;

– соціальна справедливість;

– стабільність;

– економічна обґрунтованість;

– рівномірність сплати;

– компетентність;

– єдиний підхід;

– доступність.

На жаль, не всі з перелічених принципів реалізуються в сучасній податковій політиці, у практичній реалізації законодавчих актів щодо окремих податків.

У системі оподаткування можна виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб.

Підприємства - суб'єкти господарювання сплачують загальнодержавні, а також місцеві податки і збори.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...