Меню сайта

Джерела фінансування відтворення та ремонту основних фондів

Умови відтворення вимагають від підприємства проведення активної інвестиційної політики в області власного капітального розвитку. Капітальний розвиток (капітальні вкладення) - це реконструкція, технічне переозброєння, створення нових ОФ, освоєння нових видів продукції, проведення перспективних наукових досліджень.

Просте відтворення передбачає, що витрати на відтворення зносу відповідають нарахованій амортизації. Розширене відтворення передбачає, що витрати на відтворення зносу перевищують суму нарахованої амортизації.

До власних джерел фінансування відтворення основних фондів підприємства відносять амортизаційні відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації, а також прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.

До позичених джерел фінансування основних фондів відносяться кредити банків, позичені кошти інших підприємств, кошти державних та місцевих бюджетів тощо.

До залучених коштів відносяться кошти, отримані від продажу акцій, пайових та інших внесків трудових колективів.

Одним з джерел фінансування капітальних вкладень є централізовані фінансові ресурси - кошти державного та місцевого бюджетів, кошти державних позабюджетних фондів. Кошти благодійних фондів.

Одним з поширених методів фінансування основних фондів є лізинг. Лізинг - це система перспективного фінансування, в якій задіяні орендні відносини, елементи кредитного фінансування під заставу та розрахунки по борговим зобов’язанням.

Розрізняють 3 види лізингу: фінансовий, оперативний та зворотній.

Фінансовий лізинг - господарська операція, яка передбачає придбання орендодавцем на замовлення орендатора основних фондів з наступною із передачею в користування орендатору на строк, який не перевищує строку повної амортизації з обов’язковою наступною передачею прав власності орендатору. Основні фонди, передані по фінансовому лізингу, залишається в складі майна орендатора.

Оперативний лізинг - господарська операція, яка передбачає передачу орендатору прав користування основними фондами з обов’язковим поверненням орендодавцю. Основні фонди залишаються в складі майна орендодавця.

Зворотній лізинг - система взаємопов’язаних угод, при якій фірма-власник землі, будівель, обладнання продає цю власність лізинговій компанії з одночасним укладанням угоди про довготривалу оренду колишньої своєї власності на умовах лізингу.

Ремонт ОФ є необхідною умовою виробничого процесу.

Розрізняють поточний, середній та капітальний ремонти

Поточний ремонт здійснюється для забезпечення роботи ОФ і полягає в усуненні окремих поломок ОФ і заміні або поновлення їх окремих частин.

Середній ремонт проводиться для часткового поновлення ОФ із заміною деталей, вузлів обмеженої номенклатури.

Капітальний ремонт машин, устаткування проводиться для відновлення їх виробничого ресурсу. Економічна доцільність капітального ремонту основних виробничих фондів визначається порівнюванням витрат на капітальний, ремонт об'єкта з вартістю аналогічного нового устаткування. Якщо вартість капітального ремонту цього об'єкта перевищує вартість аналогічного нового устаткування, то такий ремонт здійснювати недоцільно.

Витрати на вісі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно, виходячи з технічного рівня, фізичного зносу ОФ. Фінансування капремонту здійснюється згідно з планом капремонту. До складу витрат на капремонт включають проектно-кошторисні витрати, оплату ремонтних робіт, вартість придбання нових деталей, вартість заміни зношених конструкцій і деталей у будівлях, спорудах.

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...