Меню сайта

Прогнозування та контроль основних показників Вінницької торгово-промислової палати за допомогою комп’ютерних технологій

Зазвичай в Україні малий та середній бізнес не може дозволити собі дороговартісні програми. В такому альтернативою стають програми типу Prоjеct Еxpеrt, так як вартість програм даного типу коливається залежно від набору функцій в досить широкому діапазоні.

Дана система вироблена російським підприємством Про-Інвест Консалтинг. Вона цілком успішно виконує функції бюджетного планування й паралельно може розробляти інвестиційні проекти. Це виконується шляхом застосування розгорнутого набору інструментів фінансового та інвестиційного аналізу, який міститься в системі. Крім того, вона забезпечує розробку бізнес-планів та звітів, які задовольняють міжнародні стандарти. По набором функціональних можливостей ця система є наймогутнішою системою визначеного класу, вона випускається на декількох мовах. На сьогодні має більше 5 тис. користувачів. Ціна коливається в широкому діапазоні починаючи з 300 дол. для «надлегкої» версії і закінчуючи 30 тис. дол. для версії «Hоldіng».

З всіх перелічених програм із врахуванням їхніх можливостей та вартості Вінницька ТПП має можливість обрати собі ту аналітичну інформаційну систему, що зможе виконувати систематичний аналіз, формулювати висновки й попереджати кризові явища в діяльності.

На сьогоднішній день, поки дане програмне забезпечення ще не використовується на Вінницькій ТПП ми пропонуємо здійснювати аналіз та прогнозування основних показників діяльності із допомогою програми Mіcrоsоft Еxcеl. Свій вибір ми зупинили саме на цій програмі тому, що вона є альтернативою дороги програмам і хоча не виконує багатьох перелічених функцій, але при аналітиці та прогнозуванні є необхідною.

Програму Mіcrоsоft Еxcеl відносять до класу програм, що називаються електронними таблицями. Вони орієнтовані в першу чергу на вирішення повсякденних економічних задач та систематизацію даних. На базі даної програми можливе здійснення розрахунків, побудова діаграм, графіків, визначення середніх значень, прогнозування показників тощо [11, с. 49-55].

Особливо розповсюдженим на практиці є прогнозування значень фінансово-економічних показників на базі Mіcrоsоft Еxcеl.

Фінансовий стан Вінницької ТПП визначається перш за все результатом співвідношення визначених показників господарсько-фінансової діяльності організації. В даних співвідношеннях базовим показником найчастіше виступає чистий прибуток, на підґрунті якого можливо визначити ефективність фінансової діяльності організації. Обсяг чистого прибутку організації залежить зазвичай від обсягу виручки від реалізації, що отримує організація.

Найперше формуємо дані для прогнозу. Вибираємо фактичні значення виручки від реалізації та вносимо їх в Еxcеl, створюючи електронну таблицю.

Інформаційна таблиця даних обсягів виручки від реалізації за 2009-2012 рр.

Прогнозний обсяг виручки залишається дійсним за умови збереження усіх існуючих умов його одержання. Тобто, використовуючи дані звітності про обсяг виручки від реалізації можемо зробити прогноз цього економічного показника на майбутній період.

Висновки

1. Фінансовий стан організації - поняття комплексне, що являє собою результат взаємодії елементів, які виникають в ході фінансових відносин фірми. Його характеризують виробничо-господарські показники та фактори, які визначають розміщення, ефективність і можливість застосування фінансових ресурсів. Такий безперервний процес реалізації продукції підприємством гарантує зміцнення фінансового стану організації. Фінансова діяльність орієнтована на забезпечення постійного надходження із ефективним застосуванням ресурсів організації, забезпечення кредитної і розрахункової дисципліни, забезпечення необхідного порівняння власних коштів із залученими, досягнення фінансової стійкості для зростання ефективності діяльності організації. Фінансовий стан організації знаходиться в залежності від результатів його фінансово-господарської, комерційної та виробничої діяльності. Тому усі наведені вище види діяльності організації мають значний вплив на фінансовий стан.

2. Фінансовий стан організації потребує вивчення особливостей та сутності дослідження. Процес проведення оцінки фінансового стану організації в економіці носить назву моніторингом. Його мету можна визначити як пошук резервів збільшення прибутковості, платоспроможності та рентабельності організації.

Моніторинг - це процес безперервного пошуку змін в господарській діяльності організації та контроль відповідності цих змін бажаним результатам. Крім того, моніторинг містить в собі прогнозування результатів та запобігання критичним ситуаціям.

Моніторинг фінансового стану дає можливість досить критично оцінити фінансові результати діяльності організації у статиці за певний період та в динаміці - за низку періодів. Це допомагає знайти «больові точки» організації та своєчасно вжити заходів для ефективнішого використання фінансових інструментів та раціональнішого їх розміщення на фірмі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...