Меню сайта

Система контролінгу та раннього попередження

Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без впровадження системи контролінгу. Відсутність цієї системи на вітчизняних підприємствах зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень.

Контролінг - це функціональна система планування, контролю, аналізу рішень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємства.

Контролінг можна охарактеризувати як систему визначення цілей, прогнозування й планування механізмів та інструментів досягнення цих цілей, а також перевірки того, наскільки успішно виконані поставлені цілі. У разі відхилення факту від плану контролінг розробляє рекомендації щодо застосування коригуючи заходів. Тобто контролінг - це система спостереження та вивчення економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

Завданням контролінгу є:

1. Збір та аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації, яка стосується об’єкту контролінгу.

2. Своєчасне реагування на появу нових шляхів і можливостей.

. Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх нейтралізації.

. Виявлення резервів зниження собівартості продукції.

. Оцінювання повноти та надійності ведення бухгалтерського обліку, оперативного та адміністративного контролю.

. Розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності.

. Аналіз відхилень фактичних показників діяльності підприємства від запланованих та вироблення на цій основі пропозицій щодо корекції планів або усунення перешкод на шляху їх виконання.

. Забезпечення постійного контролю за додержанням співробітниками встановленого документообороту.

9. Надання рекомендацій структурним підрозділам підприємства у процесі планування, розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем.

10. Проведення внутрішнього консалтингу та розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів.

11. Проведення внутрішнього аудиту та координації своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм під час зовнішнього аудиту підприємства з метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські фірми можуть з довірою покластися на висновки служби внутрішнього аудиту.

Таким чином зрозуміла необхідність впровадження системи конторолінгу особливо на тих підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі.

До сфери функціональних обов’язків контролінгу належать внутрішній аудит та консалтинг. Функції консультування служби контролінгу виконують під час розробки методичного забезпечення діяльності окремих підрозділів підприємства, підготовка на замовлення керівництва висновків та рекомендацій щодо вирішення тих чи інших проблем, з якими стикається підприємство. Консультаційні послуги можуть надаватися також під час проведення внутрішнього аудиту, у разі виявлення певних недоліків чи резервів.

Під внутрішнім аудитом розуміють сукупність процедур, які забезпечують подання керівництву підприємства вірогідної та повної інформації; додержання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів у процесі здійснення фінанансово-господарської діяльності; збереження майна підприємства та його кредиторів; оптимальне використання наявних ресурсів; управління ризиками; забезпечення чіткого використання управлінських розпоряджень, спрямованих на досягнення мети.

Одним з головних завдань стратегічного контролінгу є своєчасне виявлення стратегічних проблем на підприємстві.

Тому доцільно на підприємствах впроваджувати систему раннього попередження. Це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство, як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...