Меню сайта

Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування України

Не менш важливою є і активізація роботи з підвищення правової культури населення, зокрема роз'яснення податкового законодавства, значення своєчасності й повноти сплати податків, а також відповідальності за ухилення від їх сплати, у відповідності до чого посилення потребує державний контроль за додержанням чинного законодавства щодо оподаткування, справляння передбачених законом місцевих податків і зборів [25, c. 62].

Крім цього, необхідно, щоб система оподаткування місцевими податками і зборами відповідала ще й таким вимогам: по-перше, тягар місцевих податків і зборів повинен лежати на місцевих жителях, бо в цьому випадку місцеві органи державного управління нестимуть відповідальність перед ними, а отже, ефективніше надаватимуть суспільні блага та послуги; подібно до будь-яких інших податків чи зборів, місцеві податки та збори повинні зводити до мінімуму викривлення (деформацію) вибору в галузі споживання і виробництва; по-друге, важливо, щоб видатки на адміністрування та забезпечення дотримання платниками правил добровільної сплати місцевих податків були невисокими; по-четверте, система місцевих податків і зборів повинна створювати рівні можливості для всіх територій щодо мобілізації доходів, адже на сьогодні у сприятливіших умовах перебувають лише великі громади [15, c. 361].

Підвищити ефективність місцевого оподаткування, на нашу думку також могла б координація та об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фінансових, податкових та правоохоронних органів у питаннях планування організації та контролю надходження місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів.

Дотримання цих вимог є запорукою створення міцної, стабільної системи місцевого оподаткування, яка сприятиме ефективній реалізації регіональної політики та забезпечить фінансову стійкість регіонів.

Висновок до розділу 2.

Проведений аналіз свідчить про те, що сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні, насамперед, не відповідає загальновизнаним у світовій практиці критеріям самодостатності та економічної доцільності.

Місцеві податки і збори, їх ставки не враховують реальних можливостей платників, не носять стимулюючого характеру. Наявність зазначених недоліків не може негативно не впливати на додержання принципів єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності всього бюджетного устрою України.

Слід зазначити, що нині обсяг власних доходів місцевих бюджетів вкрай мізерний - трохи більше 1 % від загальних надходжень зведеного бюджету України [1]. В той же час в більшості країн Євросоюзу цей показник є вищим за 20 %.

У ході аналізу з ясувалось також, що Найбільшу питому вагу серед місцевих податків і зборів на 2010 рік має ринковий збір. Серед регіонів України, найбільшу частку надходження місцевих податків та зборів має м. Київ.

Нажаль сьогодні суми надходжень від місцевих податків і зборів не можуть розглядатися як реальне джерело наповнення місцевих бюджетів. Їх частка у складі доходів загального фонду поступово зменшується.

Новий Податковий кодекс України, який передбачає внесення значної кількості поправок і нововведень до діючого законодавства в сфері оподаткування, на наш погляд повинен дуже позитивно вплинути на доцільність та ефективність надходжень місцевих податків та зборів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...