Меню сайта

Особливості галузі діяльності досліджуваного підприємства

фінансовий ліквідність рентабельність банкрутство

На даний час в Україні існує широка нормативно-правова база для діяльності і утворення акціонерних товариств. Основним законом є закон України «Про господарські товариства», прийнятий 19 вересня 1991 року.

Згідно статті 24 акціонерним визначається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність по зобов’язанням тільки майном товариства. Стаття 25 виділяє види акціонерних товариств до яких належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі; закрите акціонерне товариство, акції якого розповсюджуються між засновниками і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки і купуватись та продаватись на біржі.

Згідно статті 26 засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню товариств, відповідальність перед особами що підписались на акції і третіми особами. Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов’язанням, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити повідомлення про намір створення акціонерного товариства, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства. Інформацію щодо акцій несуть статті з 27 - по 34. Акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акції у зв’язку із збільшенням статутного фонду - з товариством.

Акція, також, може бути придбана на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або ціною, що склалась на фондовому ринку.

Розповсюдження акцій згідно статті 29 може бути проведено двома шляхами: через відкриту підписку, або розподілу всіх акцій між засновниками відкрита підписка на акції організовується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов’язані бути тримачами акцій на суму не менше 25% статутного фонду і строком не менше як два роки. Засновниками публікується повідомлення про наступну відкриту підписку акцій, в якій мають бути вказані фірмові найменування, предмет, цілі та строки діяльності товариства, склад засновників, дата проведення устновчих зборів, розмір статутного фонду, що передбачається, номінальна вартість акцій, їх кількість та види переваги та пільги засновників, місце проведення, початкові та кінцеві сторони підписки, склад майна, що вноситься засновниками, найменування банківської установи та номер розрахункового рахунку, на який мають бути внесені початкові внески.

Строк відкритої підписки не може перевищувати шість місяців. Особи, що бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не меньш 10% вартості акцій, на які вони підписались, після чого засновники видають їм зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції повинні внести з врахуванням попереднього внеску не менш 30% номінальної вартості акцій. У випадку розподілу всіх акцій між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій згідно з статтею 32 акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників, або анулювання. Згідно із статтею 34 акціонерним товариствам забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю. Статті 35 і 36 несуть інформацію про установчі збори. Згідно статті 36 установчі збори акціонерного товариства вирішують такі питання:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...