Меню сайта

Особливості галузі діяльності досліджуваного підприємства

Залежить від того, кому і на яких умовах продаються акції, розрізняють два основних типи акціонерних товариств:

- закриті;

- відкриті.

В закритих акціонерних товариствах акції продаються лише заздалегідь визначеним особам: засновникам, членам адміністрації, працівникам, деяким підприємтвам і установам та іншим. Основні вимоги до акціонерів фіксуються у статті. Цінні папері товариства не надходять на фондові ринки. Перехід їх з одних рук до інших повинен бути санкціонованим провідними акціонерами, або органам, який зазначений в статуті.

Відкрите акціонерне товариство всі оба певну частину своїх акцій (величина такої частки визначається законодавчими актами) продає усім бажаючим. У більшості випадків його цінні папери вільно продаються або купуються на фондових ринках.

Акція - це цінний папір, який випускається підприємтвом для залучення капіталів. Вона насамперед є свідоцтво про вкладення в

товариство частини капіталу. Володіння акцією не дає право власності на засоби виробництва акціонерного товариства. Та придбання такого цінного паперу наділяє його власника певними правами. У кожному конкретному випадку вони можуть бути різними.

Положення про права (як і обов’язки) акціонерів фіксується статутом акціонерного товариства. Водночас є деякі загальні правила що діють у багатьох країнах світу:

- право на одержання частини прибутку підприємства (дивіденд);

- право участі в управлінні акціонерним товариством;

- право на продаж або повернення (закритих акціонерних товариствах) акцій;

право одержання компенсацій за акцію у випадку ліквідації товариства у розмірі, що забезпечується вартістю залишкового майна та деякі інші.

Отже акція - це цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує ділову участь в статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації товариства.

Розрізняють номінальну та курсові ціну акцій. Номінал - це така ціна акції, що відповідає величині вартості, яку вкладено в реальний капітал. Курс цінного паперу - це така ціна, за якою він продається на ринку. Акціонерне товариство має змогу випускати акції різних типів: Іменні та на пред’явника, звичайні та привілейовані. На першому етапі акціонерної справи в країні (1987-1990 р.р.) були поширені також акції трудового колективу і акції втрачають силу до кінця 1997 року повинні бути замінені на цінні папери, передбачені законами України.

Торгівля цінними паперами здійснюється на фондовій біржі, тобто на організаційно оформленому, постійно діючому ринку.

Фондова біржа - це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону «Про цінні папери та фондову біржу», інших актів законодавства України, статуту та правил фондової біржі.

Для прийняття рішення про перетворення підприємства в акціонерне товариство слід передбачити як позитивну, так і негативні наслідки таких змін. Акціонерна організація сприяє розв’язанню багатьох проблем економічного та соціального розвитку господарства.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...