Меню сайта

Особливості галузі діяльності досліджуваного підприємства

Заснування акціонерного товариства дає змогу для здійснення істотних перетворень відносин власності. Так державне підприємство може перейти у колективну або змішану власність. Але слід зазначити, що випуск акцій сам по собі ще не свідчить про кардинальні зміни у структурі власності. Адже у випадку, коли всі або більшість голосуючих цінних паперів товариства потрапляє у розпорядження державних органів, власником підприємства залишається держава. Хоча при цьому вона здійснює функції не прямо, а з використанням акціонерних важелів.

Тому засновником товариства слід пам’ятати що характер власності в акціонерному підприємстві треба формувати. Залежно від обставин він може бути приватним, колективним, державним, змішаним, із залученням іноземних осіб та інших.

Перетворення підприємств в акціонерні товариства сприяє зміцненню економічної та правової самостійності його трудового колективу.

Певна частина цінних паперів на пільгових умовах може бути розподілена серед працівників. Підприємство отримує повну самостійність щодо вищих органів і звітує лише перед акціонерами. Поглиблюється самостійність керівництва товариства оскільки акціонери не мають право безпосередньою втручатися в господарські функції. Водночас колектив працівників, виступаючи власником певної частини цінних паперів, отримує можливість впливати на призначення керівництва, а також звільнення його членів у випадку незадовільного виконання своїх обов’язків. Коли керівники товариства мають акції і отримують дивіденди, зростає їх зацікавленість в результатах діяльності підприємства.

Випуск та продаж облігацій і акцій сприяє залученню додаткових коштів і підтверджує його зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу передбачений у ньому термін з виплатою фінксованого проценту (якщо інше не перебачено умовами випуску).

Придбання певної частини цінних паперів товариства постачальниками та споживачами зміцнює його зв’язки, об’єднані тотожними інтересами та зв’язками.

До позитивних наслідків заснування акціонерного товариства можна віднести також:

істотні (порівняно з державним підприємством) зміни в структурі його управління;

перебудову зв’язків між його підрозділами (за допомогою запровадження акціонерних відносин між ними);

спрощення процесу демократизації у прийнятті рішень з виробничих та соціальних питань.

Великі перспективи відкриваються для впорядкування взаємовідносин з місцевими органами влади. Придбання останніми частини акції товариства перетворює їх в зацікавлених партнерів. Спрощується організація спільних (з іншими господарствами, місцевими органами, суспільними організаціями, іноземними інвесторами, тощо) товариства. Змінюються умови одержання використання іноземного капіталу.

Поглиблюється процес демократизації інформації про результати фінансово-господарської діяльності товариства та інші. Проте слід врахувати, що названі набагато інших позитивних наслідків впровадження акціонерної організації підприємства не з’являються автоматично.

Для їх досягнення потрібна професійна робота по формуванню найбільш раціональної для даного підприємства організації акціонерної справи. Інакше таких переваг можна не досягти. Важливу роль відіграють також наявність зважених нормативних актів, що регулюють розвиток акціонерної справи підтримка органів державного правління, позиція трудового колективу та інше.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування
Третє тисячоліття характеризується стрімким розвитком і поглибленням глобалізаційних процесів, які супроводжуються значними обсягами вивозу капіталу, інвестуванням в різні види діяльності та посиленням міжнародної співпраці. В таких умовах значно зростає і міжнародна, зокрема і податкова ...

Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
При проведенні аналізу фінансової стійкості підприємств в економічній літературі використовують різні методи і підходи. Оскільки не існує єдності у визначенні категорії фінансової стійкості, то відсутній і єдиний підхід до визначення показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Для хар ...