Меню сайта

Характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства

Порядок користування акціями регламентує положення про зміну власника акцій, затверджене Президентом Товариства 05.11.97. Порядок нарахування дивідендів, бухгалтерський облік та звітність по акціях та дивідендах регламентує положення про цінні папери та положення про дивідендний фонд.

Чистий прибуток являє собою складову частину чистого прибутку Товариства, утворюється з надходжень від господарської діяльності і залишається в повному розпоряджанні товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодуванню збитків визначають загальні збори представників акціонерів Товариства. Товариство створює такі цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства в цілому: резервний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд соціально-культурного призначання, фонд споживання, дивідендний фонд, а при необхідності і інші фонди. Щорічні розміри вище перерахованих фондів затверджують загальні збори акціонерів Товариства.

Фонд соціально-культурного призначання, фонд споживання, дивідендній фонд підприємство використовує повністю на власні потреби. Фонд розвитку виробництва підприємство використовує на власні потреби в розмірі 30%, і 70% зобов’язане перерахувати у централізований фонд фірми. ТзОВ «БМК» має право використовувати частину коштів фонду соціально-культурного призначення на надання допомоги дитячим дошкільним закладам, оплату навчання своїх спеціалістів в середніх і вищих учбових закладах, наданню допомоги на лінування і представницькі витрати. Перераховані фонди розходжуються в рамках затверджених кошторисів. Персональну відповідальності за створення і надходження фондів несуть директор і головний бухгалтер.

Порядок формування фондів, напрямки їх використання визначає Правління Товариства.

Керівництво підприємством здійснює директор, якого призначає на контрактній основі Президент Товариства.

До компетенції загальних зборів відносяться:

розгляд проекту колективної угоди з адміністрацією і затвердження її;

вибори або відкликання представників на загальні збори представників акціонерів Товариства, заслуховування звітів про їх діяльність. Представники призначаються на певний термін.

Акціонери мають право в будь-який час замінити своїх представників, повідомивши про це Правління Товариства, вносити пропозиції відносно порядку і напрямків використання прибутків і цільових фондів, давати оцінку діяльності директори підприємства. Звертатися в правління Товариства з пропозицією розглянути питання про відповідність директора займаній посаді.

Загальні збори визнаються правомірними, якщо в них прийняло участь не менше 60% акціонерів. Рішення загальних зборів визнається дійсним, якщо за нього проголосувала проста більшість учасників.

Загальні збори скликаються не рідше двох разів в рік. Для оперативного вирішення питань поточної господарської діяльності філія може створити Раду, яку очолює Голова Ради Директорів підприємства. Кількісний і персональний склад Ради, а також термін її дії затверджують загальні збори.

Підприємство здійснює оперативний облік і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку державним статистичним органам і товариствам. За достовірність звітних даних, терміни і обсяг здачі звітності несуть персональну відповідальність директор головний бухгалтер.

Фінансовий і звітний рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня будь-якого року.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється згідно з планами, що затверджуються загальними зборами, правлінням ТзОВ «БМК».

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...