Меню сайта

Теоретичні аспекти проведення фінансового аналізу

Виділяють такі основні типи моделей фінансового аналізу діяльності підприємства:

• дескриптивні моделі, що ґрунтуються на використанні фактичних даних бухгалтерського обліку і звітності (горизонтальний і вертикальний аналіз статей фінансової звітності, розрахунок фінансових коефіцієнтів тощо);

• предикативні моделі, які мають передбачувальний, прогностичний характер (аналіз і прогнозування доходів, витраті прибутків підприємства, прогнозування точки беззбитковості підприємства тощо);

• нормативні моделі - це моделі, які ґрунтуються на порівнянні значення фактичних результатів діяльності підприємства з нормативними та аналізі відхилень.

Результати фінансового аналізу використовують при розроблянні фінансових прогнозів і планів підприємства.

відображають наявність, розміщення й використання фінансових ресурсів підприємства.

Основними інформаційними джерелами для оцінювання фінансового стану підприємства є:

• показники фінансової звітності підприємства, зокрема балансу (форма №1); звіту про фінансові результати (форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); приміток до річної фінансової звітності (форма №5).

• показники статистичної звітності підприємства;

• дані поточного бухгалтерського обліку. Фінансовий стан підприємства аналізують за такими групами показників:

• показники оцінки майнового стану;

• показники оцінки прибутковості та рентабельності;

• показники ліквідності та платоспроможності;

• показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

• показники оцінки ділової активності і руху грошових коштів підприємства;

• показники оцінки акціонерного капіталу. Систему показників оцінки фінансового стану підприємства подано в табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Основні показники оцінки фінансового стану підприємства

№ пор.

Назва показників

Порядок обчислення показників

Нормативне (рекомендоване) значення показників

1. Показник оцінки майнового стану

1.1.

Вартість господарських засобів, які є в розпорядженні підприємства

Валюта нетто активу бухгалтерського балансу

1.2.

Питома вага активної частини основних засобів у загальній їх вартості

Вартість активної частини основних засобів / Вартість основних засобів підприємства

1.3.

Коефіцієнт зношеності основних засобів

Сума зношеності основних засобів /Початкова вартість основних засобів

1.4.

Коефіцієнт придатності основних засобів

Залишкова вартість основних засобів / Початкова вартість основних засобів

1.5.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість придбаних у звітному періоді основних засобів / Вартість основних засобів на кінець звітного періоду

1.6.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

Балансова вартість вибулих у звітному періоді основних засобів / Балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду

2.1.

Рентабельність продажу

(Прибуток від продажу продукції, товарів, робіт, послуг / Чистий дохід від продажу продукції, товарів, робіт, послуг) х 100

2.2.

Рентабельність продукції

(Прибуток від продажу продукції, товарів, робіт, послуг / Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг) х 100

2.3.

Рентабельність операційної діяльності

[Прибуток від операційної діяльності / (Собівартість реалізованої продукції + Операційні витрати)] х 100

2.4.

Рентабельність власного капіталу

(Чистий прибуток /Середня величина власного капіталу) х 100

2.5.

Рентабельність активів підприємства

Прибуток після сплати податків і дивідендів на привілейовані акції / (Усього активи - Нематеріальні активи)] х 100

2.6.

Прибутковість інвестицій у фірму

Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування / Сума інвестицій у фірму

2.7.

Головний показник прибутковості

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування / (Всього активи - Нематеріальні активи)

3.1.

Величина власних обігових коштів (функціонуючий капітал)

Поточні активи - (Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів) або (Власний капітал + + Забезпечення наступних витрат і пасивів + Довгострокові зобов'язання - Необоротні активи)

3.2.

Коефіцієнт покриття загальний

Поточні активи / Поточні зобов'язання

2,0 і більше

3.3.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Грошові кошти та їх еквіваленти + + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов'язання

0,7: 1,0

3.4.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності)

Грошові кошти та їх еквіваленти / Поточні зобов'язання

0,2 і більше

3.5.

Частка власних обігових коштів у покритті запасів

(Власні обігові кошти / Вартість запасів) х 100

Не менше ніж 50%

4. Показники фінансової стійкості та стабільності

4.1.

Коефіцієнт автономії (незалежності)

Власний капітал / Вартість майна підприємства

0,5 і більше

4.2.

Коефіцієнт співвідношення залученого та власного капіталів

Залучений капітал / Власний капітал

1:1

4.3.

Коефіцієнт фінансової залежності

Залучений капітал / Вартість майна підприємства

0,5 і менше

4.4.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Залучений капітал

1:1

4.5.

Маневреність власних обігових коштів

Грошові кошти та їх еквіваленти / Функціонуючий капітал

4.6.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання)

5. Показники ділової активності і руху грошових коштів підприємства

5.1.

Коефіцієнт оборотності всього капіталу підприємства

Дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та інших доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства / Середнє значення суми власного і залученого капіталів підприємства (підсумок нетто валюти балансу)

5.2.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг / Середні залишки оборотних активів

5.3.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та інших доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності / Середнє значення власного капіталу

5.4.

Коефіцієнт оборотності власних обігових коштів

Дохід (виторг) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг / Середні залишки власних обігових коштів

5.5.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Дохід (виторг) від реалізації продукції, робіт, послуг / Середнє значення дебіторської заборгованості

5.6.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Дохід (виторг) від реалізації продукції, робіт, послуг / Середнє значення кредиторської заборгованості

5.7.

Обсяг грошового потоку підприємства (кеш флоу)

Чистий прибуток + Амортизаційні відрахування

5.8.

Коефіцієнт співвідношення кеш флоу і нетто заборгованості підприємства

Кеш флоу (Кредиторська заборгованість - Залишки грошових коштів та їх еквівалентів - Короткострокові фінансові вкладення)

6. Показники оцінки акціонерного капіталу

6.1.

Прибутковість акції

Дивіденд на одну акцію / Ринкова ціна акції

6.2.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції / Кількість простих акцій

6.3.

Цінність акції

Ринкова ціна акції / Дохід, що припадає на одну акцію

6.4.

Дивіденди на одну акцію

Сума оголошених дивідендів / Кількість простих акцій

6.5.

Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції / Номінальна ціна акції

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Гроші сутність, функції та теорія виникнення
Все наше життя тісно пов`язане з використанням грошей. Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Гроші виконують важливу економічну роль. Розмаїття формулювання суті грошей св ...