Меню сайта

Аналіз ліквідності підприємства

Таблиця 3.3 - Аналіз ліквідності підприємства за 2009 р., тис.грн

Актив

На поч. року

На кін. року

Пасив

На поч. Року

На кін. року

На поч. року

На кін. року

А1

8,0

8,5

П1

122,7

140,7

<

<

А2

65,6

55,6

П2

30,2

25,6

>

>

А3

77,8

64,8

П3

-

-

>

>

А4

170,9

126,4

П4

169,6

90,1

>

>

З таблиці 3.3 видно, що не зберігається рівність:

А1 ³ П1

А2 ³ П 2

А3 ³ П3

А4 £ П4

тому баланс підприємства не є ліквідним.

До платоспроможного відноситься таке підприємство у якого сума поточних активів (до яких входять грошові кошти та дебіторська заборгованість) більша або дорівнює зовнішній заборгованості. Зовнішня заборгованість підприємства визначається за даними розділів ІІ і ІІІ пасиву балансу. Сюди також входить і дебіторська заборгованість. Порівнюючи поточні активи із зовнішніми зобов’язаннями, можна зробити висновок про платоспроможність підприємства

Таблиця 3.4. - Аналіз платоспроможності ТзОВ «БМК», тис. грн.

Поточні активи

Зовнішня заборгованість

На 1.01.2009

65,8

152,9

На 1.01.2010

64,1

165,7

З приведеної таблиці видно, що підприємство є практично не платоспроможним, його поточні активи не досягають навіть половини зовнішніх зобов’язань.

Зміну рівня платоспроможності можна визначити як різницю між поточними активами і кредиторською заборгованістю. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки підприємство необхідно мати досить великий розмір оборотного капіталу, щоб вчасно гасити свої зобов’язання та здійснювати розширення своєї діяльності.

Оптимальним розміром оборотного капіталу вважається сума, що дорівнює половині короткотермінових зобов’язань. Для нормальної діяльності підприємство повинно мати високу ліквідність, тобто можливість швидкого перетворення оборотних засобів в готівку. Цей показник визначає здатність фірми обертати повністю в готівку ті активи, які не представляють собою грошового еквіваленту.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...