Меню сайта

Аналіз ліквідності підприємства

Таблиця 3.3 - Аналіз ліквідності підприємства за 2009 р., тис.грн

Актив

На поч. року

На кін. року

Пасив

На поч. Року

На кін. року

На поч. року

На кін. року

А1

8,0

8,5

П1

122,7

140,7

<

<

А2

65,6

55,6

П2

30,2

25,6

>

>

А3

77,8

64,8

П3

-

-

>

>

А4

170,9

126,4

П4

169,6

90,1

>

>

З таблиці 3.3 видно, що не зберігається рівність:

А1 ³ П1

А2 ³ П 2

А3 ³ П3

А4 £ П4

тому баланс підприємства не є ліквідним.

До платоспроможного відноситься таке підприємство у якого сума поточних активів (до яких входять грошові кошти та дебіторська заборгованість) більша або дорівнює зовнішній заборгованості. Зовнішня заборгованість підприємства визначається за даними розділів ІІ і ІІІ пасиву балансу. Сюди також входить і дебіторська заборгованість. Порівнюючи поточні активи із зовнішніми зобов’язаннями, можна зробити висновок про платоспроможність підприємства

Таблиця 3.4. - Аналіз платоспроможності ТзОВ «БМК», тис. грн.

Поточні активи

Зовнішня заборгованість

На 1.01.2009

65,8

152,9

На 1.01.2010

64,1

165,7

З приведеної таблиці видно, що підприємство є практично не платоспроможним, його поточні активи не досягають навіть половини зовнішніх зобов’язань.

Зміну рівня платоспроможності можна визначити як різницю між поточними активами і кредиторською заборгованістю. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки підприємство необхідно мати досить великий розмір оборотного капіталу, щоб вчасно гасити свої зобов’язання та здійснювати розширення своєї діяльності.

Оптимальним розміром оборотного капіталу вважається сума, що дорівнює половині короткотермінових зобов’язань. Для нормальної діяльності підприємство повинно мати високу ліквідність, тобто можливість швидкого перетворення оборотних засобів в готівку. Цей показник визначає здатність фірми обертати повністю в готівку ті активи, які не представляють собою грошового еквіваленту.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...