Меню сайта

Оцінка ефективності поточної діяльності

Частка в оборотних активах - 38%.

В 2009 році порівняно з 2008 роком дебіторська заборгованість зменшилася на 9,1 тис. грн., однак у 2009 році зросла питома вага дебіторської заборгованості строком до 12 місяців на 4%. В загальній структурі дебіторської забогованості найбільшу частку складає заборгованість за товари, роботи та послуги: в 2008 році - 96%, в 2009 році - 91%. Такий стан пов’язаний з тим, що підприємство здійснює розрахунки шляхом взаємозаліку. А це негативно впливає на господарську діяльність підприємства. Оскільки дебіторська заборгованість належить до ліквідних активів підприємства, то довготривалий термін її погашення призводить до того, що у підприємства зменшуються оборотні засоби. В результаті, для підтримання виробничого процесу підприємство змушене залучати позикові кошти, збільшується заборгованість перед персоналом, що в свою чергу призводить до збільшення заборгованості по платежах до бюджету, страхуванню, а це призводить до збільшення кредиторської заборгованості в цілому.

Оцінюючи стан поточних активів ТзОВ «БМК», ми аналізаємо якість і ліквідність дебіторської заборгованості за допомогою показника оборотності дебіторської заборгованості, або період інкасації боргів. Він рівний часу між відгрузкою товару і отримння за них готівкових грошей від клієнта.

. Де

ДЗ - дебіторська заборгованість;

Р - виручка від реалізації,

Д - дні періоду.

Таблиця 3.7 - Аналіз оборотності дебіторської заборгрваності, грн

Показнники

2008 р.

2009 р.

Середні залишки по рахунку дебіторів

58700

53650

Сума погашеної заборгованості

375200

299500

Період інкасації боргів

56 днів

65 днів

На даному підприємстві період інкасації дебіторської заборгованості збільшився на дев’ять днів, що свідчить про зниження її якості.

Якість дебіторської заборгованості оцінюється також питомою вагою в ній вексельної форми розрахунків, оскільки вексель виступає високоліквідним активом, що може бути реалізований третій особі до настання терміну його погашення. Вексельне зобов'язання має значно більшу силу, ніж звичайна дебіторська заборгованість. Збільшення питомої ваги отриманих векселів у загальній сумі дебіторської заборгованості свідчить пропідвищенні її надійності і ліквідності.

Особливу актуальність проблема неплатежів набуває в умовах інфляції, коли відбувається знецінювання грошей. Щоб підрахувати збитки підприємств від невчасної оплати рахунків дебіторами, необхідно від простроченої дебіторської заборгованості відняти її суму, скориговану, на індекс інфляції за цей термін, або суму простроченої дебіторської заборгованості помножити на ставку банківського відсотка рефінансування за цей період і з отриманого результату відняти суму отриманої пені.

Структуру дебіторської заборгованості ТзОВ «БМК» можна зобразити за допомогою таких діаграм.

З діаграми видно, що переважну частину дебіторської заборгованості ТзОВ «БМК» складає заборгованісь за надані повари і послуги, що пояснюється, як уже було сказано кризовим становищем підприємств-замовників.

По характеру утворення дебіторська і кредиторська заборгованість ділиться на нормальну і ненормальну.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...