Меню сайта

Шляхи покращення податкової системи України

Основними тенденцiями у розвитку регулюючої функцiї податкiв, на нашу думку, можна вважати:

) точнiший облiк результатiв дiяльності суб’єктiв оподаткування;

) сувору фiксацiю об’єктiв оподаткування;

З) зниження (збiльшення) податкових ставок за рахунок розширення (зменшення) податкової бази;

) розширення економiчних стимулiв, спрямованих на саморозвиток суб’єктів оподаткування;

) лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчноi дiяльностi;

) диференцiацiю галузевих регiональних податкових ставок;

) гнучкiший облiк особливостей функцiонування суб’єкта оподаткування;

) застосування сфери податкових пiльг.

Для вираження сутностi податкiв важливе значення має видiлення, крiм фiскальної й регулюючої, ще й соцiальної функцiї. Остання визначається впливом методiв стягнення податку на доходи фiзичних осiб, що класифiкуються як пропорцiйна (однакова ставка податку для рiзних рiвнiв доходiв), прогресивна (чим вищий доход, тим бiльша ставка податку) i регресивна (зменшення ставки при зростаннi доходу) системи оподатковування. У реальному життi всі функцiї податків проявляються тiєю чи iншою мiрою, хоча очевидно, що, виходячи: принципу соцiальної справедпивостi, той, хто отримув бiльший дохiд, повинен бiльшою мiрою брати участь в управлiннi i громадському житті.

Функцiї податкiв тiсно пов’язанi. Тому при ухваленнi конкретних рiшень щодо введення або вiдмiни податкiв слiд ретельно проаналізувати i прогнозувати наслiдки. для того щоб податки максималыю забезпечували фiнансовими ресурсами бюджети рiзних рiвнiв, не пiдривали процесiв вiдтворення, не спричиняли до соцiальної напруги, потрiбно виробляти вiдповiдну податкову полiтику з урахуванням особливостей розвитку краiни на певному етапi.

Оскiльки податки є дiєвим економiчним стимулом, необхiдно так будувати податкову систему, щоб структура найповнiше вiдповiдала вiдтворювальним пропорцiям i задовольняла суспiльнi інтереси.

Як свiдчить свiтовий досвiд, на формування податкових систем iстотно впливають iсторичнi особливостi i рiвень розвитку країни, структура i стан економіки, невiдкладнi та перспективнi завдання державної економiчної i бюджетної полiтики, спiввiдношення сил основних соцiальних груп i полiтичне становище класiв, прихильників уряду країни до тієї чи iншої економiчної доктрини.

Теоретико-економiчна суть податку полягає у визначеннi об’єкта обкладання i того впливу, який здійснюватиме податок у кiнцевому пiдсумку на економiку як єдине цiле, Тому цю суть потрiбно шукати у (сферi виробництва i розподiлу.

Об’єктом оподаткування є нова вартiсть (нацiональний доход). Податки мобiлiзують значну частину добавленого продукту і частину вартосстi необхiдного продукту призначеного для вiдтворення трудових ресурсiв. Державна частка нацiонального доходу перетворюється на фонд грошових коштiв держави, який використовуеться не лише задля досягнення загальнонацiональної цiлi, а й для пiдтримки приватного сектора. Ця мобiлiзацiя нацiонального доходу податками здiйснюється у сферi розподiлу (перерозподiлу) й обмiну. Присвоєння державою нової вартостi вiдбувається не на основi об’єктивно дiючих економічних законiв, тобто держава стає власником нацiонального доходу не як учасник процесу виробництва, а як орган полiтичноi влади.

Податки впливають на капiтал на всiх стадiях його обiгу. Якщо при виконаннi фіскальної функцiї вони справляють вплив лише за змiни форми капiталу (з товарної на грошову навпаки), то система податкового регулювання, крiм всього iншого, впливає i на стади виробництва, i на стадії споживання. Прикладом того є непрямi податки (податки на споживання) i розгалужена система податкових пiльг при опадаткуваннi прибутку (доходу) юридичних та фiзичних осiб. Це дає змогу у державi контролювати суспiльний попит і пропозицiю не тiльки товарів, а й капiталiв, оскiльки доход - кiнцевий пiдсумок функціонування капiталу у фазi виробництва i основа попиту населення. Рух податкiв органічно вписується у процес обороту капiталу i таким способом впливає на весь процес виробництва й обiгу.

Важлива роль у формуванни ефективної податкової полiтики належить обгрунтуванню принципів оподаткування у праці [7.с.154-168] .Податкова система ніякою мiрою не повинна руйнувати економiку, а навпаки, сприяти розвитку пiдприємств і пiдприємництва, забезпечувати високий соціальний захист, попереджаючи падiння рівня життя малозабезпечених верств населення.

Загальновизнаними основними принципами оподаткування в Украiнi є загальнiсть податкiв, iхня пропорцiйнiсть доходу визначенiсть, простота i зручнiсть, мiнiмальнi витрати у стягненні, необтяжливiсть для платникiв податкiв . До цих принципiв у сучасних умовах, можна додати такi, як достатнiсть, однократнiсть, оподаткування, стабiльнiсть, гнучкiсть, обов’язковiсть і соцiальна спрямованiсть. Кожна держава на окремих етапах розвитку з урахуванням економічного і фiнансового стану вiддає прiориiч найактуальнiшим принципам.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...