Меню сайта

Шляхи покращення податкової системи України

Чинна в Укранi податкова система ще не відповiдає усiм переліченим принципам. Сьогоднi серед принципiв, покладених в основу оподаткування в кранi, на першому мiстi стоїть принцип стимулювання пiдприємницької виробничої дiяльностi й iнвестицiйної активносi, який передбачає введення пiльг щодо оподаткування прибуку, спрямованого на розвиток виробництва. Явно невдалим можна вважати застосування в Укратнi принципу економічної обгрунтованостi, що припускає встановлення податкiв зборів на пiдставi показникiв розвитку національної економiки i фiнансових можливостей з урахуванням необхiдності досягнення збалансованостi витрат бюджету з його доходами. Реалізацiя цьоо принципу породжує свавiлля держави в оподатковуванні виключає можливiсть створення стабільної системи оподатковування.

Недостатньо виваженим є також застосування у нас такого принципу, як рiвномiрнiсть сплати, який передбачає встановлення термiнiв сплати, виходячи з необхiдностi своєчасного надходження коштiв у державний бюджет, і суперечить класичному принципу - простотi зручностi податкiв. Справед,ливiсть останнього доведена як досвiдом багатьох кран світу, так i багаторiчною практикою його застосування.

Принцип соцiальної справедливостi цiлком дублює принцип рiвнозначностi та пропорцiйностi за винятком забезпечення соцiальної пiдтримки, що взагалi не має вiдношення до податкiв а належить до функцiї державного бюджету.

Незвично трактується в українському законодавствi принцип стабiльностi, як незмiннiсть податкiв (зборiв), ставок i податкових пільг протягом бюджетного року, у той час як у розвинутих краiнах цей принцип визначається встановленням податкового перiоду на багато років.

На жаль з поля зору законодавця випали і такi важливi принципи оподаткування, як принципи однократностi, що означає неприпустимість повторного оподатковування, обов’язковостi реестрацiї суб’єктiв оподаткування, способiв контролю за сплатою податкiв і технологiєю при обгрутуваннi податкової полiтики та й узгодженнi з бюджетною політикою необхiдно визначити загальний рiвень податкового навантаження на економiку (податковий тягар) і межу оподаткування.

Такі показники, як податковий тягар (вiдношення податкових надходжень до валового внутрiшнього продукту або нацiонального доходу), частка державного сектора в економiцi і рiвень розвитку загальноекономiчного програмування є iндикаторами ступеня державного втручання в економiку.

Високий рiвень податкового навантаження (тягаря) негативно впливає на економiчний розвиток крани. Зокрема, звужуються виробничi можливості господарюючих суб’єктiв у звязку з обмеженням джерел капіталовкладень, а також порушуються пропорції споживання, послаблюється економiчна iнiцiатива населення, оскiльки знижуються стимули до праці в результатi обкладання податками зростання доходiв; розвивається тiньова економiка, оскiльки розширяються масштаби ухилення від сплати податкiв; посилюється ймовiрнiсть зростання інфляцій, тому виробники включають непрямi податки і внески на соцiальне страхування, а також деякi прямi податки у цiни товарів і послуг.

Всі ці негативнi наслiдки високого оподаткування виявляються не відразу, нагромаджуються поступово і можуть за певних умов призвести до скорочення темпiв виробництва, депресiї та кризи.

Податкова система, що склалася нинi в Українi, характеризується надмірним податковим навантаженням, частою змiною і неоднозначними трактуваннями законодавства нормативних актiв, перевантаженiстю пільгами що спричиняє нерiвнiсть платникiв податкiв і наносять значну шкоду економiцi, численними можливостями ухилення вiд сплати податкiв, Високий рiвень оподаткування у країнi пов’язаний з розширенням економiчних функцiй держави. Сьогоднi держава бере на себе вирішення таких важливих проблем, як структурна перебудова економіки, екологiя, урбанiзацiя, бiднiсть. Крiм того, зростають соціально-культурні витрати, пов’язанi з перетворенням людини на головний чинник виробництва.

Висновки

податок бюджет позика доходний

За рахунок податків державний бюджет України формує більшу частину доходів держави, що дозволяє фінансувати програми соціального захисту населення, соціально-культурні заходи, науку та державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову економіки. З державного бюджету передбачені асигнування на фінансування житлово- комунального та дорожнього господарства, оборони, будівництва житла для військовослужбовців, утримання правоохоронних і митних органів та податкових служб, органів законодавчої і судової влади, зовнішньоекономічної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...