Меню сайта

Становлення, розвиток і сучасний стан грошей в Україні

Отже, причини інфляції за останні декілька років мали здебільшого монетарний характер. Протягом 2002-2007 років основним каналом здійснення НБУ первинної безготівкової емісії був викуп іноземної валюти, що надходила до країни внаслідок залучення й запозичення зовнішніх капіталів, а також позитивного сальдо поточного рахунку у 2002-2005 роках.

Враховуючи фактичну незалежність зростання грошової бази від потреб економіки, вона буде прийнятою змінною при поясненні інфляційних процесів. Оскільки інфляція попиту - це результат взаємодії внутрішнього номінального попиту, основним фактором зростання якого є зростання грошової маси, та пропозиції товарів і послуг, доречно взяти як залежну змінну не просто приріст грошової бази, а відношення її приросту до проросту ВВП за відповідний період. Тому як незалежну змінну цей показник взято за півріччя з 2002 року по 2007 рік включно. Попереднє дослідження також виявило, що вищеназвана незалежна змінна має найбільший вплив на інфляцію із запізненням на місяць.

Ще одним важливим фактором інфляційних процесів є дефіцит бюджету. Стимулюючи інфляційні процеси вплив дефіциту бюджету відбувається в основному через зміну структури внутрішнього попиту в бік збільшення споживання. Оскільки головною складовою державних видатків є соціальні, то різка зміна переважно профіцитного бюджету в першому півріччі на дефіцит у другому півріччі спричиняє підвищення рівня споживання. Внаслідок цього утворюється тимчасова нерівновага між товарною масою і внутрішнім попитом, що позначається на рівні інфляції, яка традиційно є вищою від інфляції в першій половині року. Підтвердженням цього також є той факт, що до 90 % дефіциту бюджету фінансується за рахунок зовнішніх надходжень (включаючи приватизаційні надходження), що в разі їх використання державою на фінансування видатків автоматично призводить до зростання грошової бази. І хоча НБУ вживає заходів для обмеження впливу цього фактора на зростання грошової бази, однак це призводить до того, що у другому півріччі основним каналом зростання грошової бази є державні видатки, профінансовані за рахунок дефіциту бюджету.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок: визначальним фактором зростання інфляції у 2006-2007 роках в Україні були монетарні. Так, збільшення відношення абсолютного приросту грошової бази й активів в іноземній валюті стосовно приросту ВВП на 1 % призводить до зростання інфляції на 0,64 %. Тобто враховуючи, що ці співвідношення у цей період досягли рівня 10,4 %, їх вплив на інфляцію становив до 6,6 %.

Водночас зазначимо: при відношенні дефіциту зведеного бюджету до ВВП у 2006-2007 роках як 0,7 % та 1,1 %, а також виходячи з результатів формули, його вплив на інфляцію становив усього 0,7-1,1%

Таким чином, вжиті НБУ заходи щодо обмеження споживчого кредитування, установлення вищих нормативних резервів за споживчими кредитами, обмеження припливу короткострокового спекулятивного капіталу, збільшення облікової ставки були правильними, проте дещо запізнілими. [13, c. 40]

Висновок

У курсовій роботі простежено основні етапи еволюції грошей, приділено увагу їх основним концепціям. Проблема природи та питання про сутність і функції грошей залишаються предметом гострих дискусій, де проявляються багато різних думок до їх розв’язання. Це пов’язано із складністю і багатогранністю грошей як предмета вивчення.

Виникнення грошей тісно пов’язане з історичним процесом обміну товарів і зміни форм власності.

Функції грошей розглядаються як прояв їх сутності. Можна виділити п’ять класичних функцій грошей. Кожна з цих функцій може бути розкрита через дрібніші функції (підфункції) та інтегрована в загальніші. У процесі ж товарно-грошового обігу виникають різні представники грошей, що реалізують якусь конкретну функцію або їх комбінації.

Так, функція грошей як міри вартості, полягає у вирішенні вартості товару в грошах, шляхом встановлення цін. Як засіб обігу гроші забезпечують рух товарів через рух грошей. Гроші унікальні за своєю простотою, як засіб платежу за товари і послуги: їм притаманна найвища ліквідність серед всіх фінансових засобів. Так, функція грошей як засобу платежу полягає у можливості купівлі з наступною оплатою. Як засіб нагромадження гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівлі здатності. Функцію світових грошей гроші виконують як засіб міждержавних розрахунків. Своєрідною формою буття грошових функцій виступають форми грошей, які виступають як засіб вираження сутності грошей. Існують такі форми грошей: повноцінні і неповноцінні.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...