Меню сайта

Фінансові результати та їх використання

Оскільки фінансові результати діяльності підприємства знаходять відображення у відповідній системі показників, значна їх кількість створює методичні труднощі при систематичному аналізі. Крім того, наявність такої кількості показників ускладнює вибір кожним учасником господарської діяльності тих з них, які найбільше задовольняють його потреби в інформації щодо реального стану підприємства. Наприклад, керівництво підприємства цікавлять обсяги отриманого прибутку та його структура, а також фактори, які впливають на його розмір. Податкові органи зацікавлені в отриманні достовірної інформації про всі складові фінансових результатів: прибуток від реалізації продукції, майна, інших видів діяльності підприємства тощо.

Аналіз кожної складової прибутку підприємства: має не абстрактний, а цілком конкретний характер, а тому дозволяє власникам і акціонерам обирати пріоритетні напрями активізації діяльності підприємства. Іншим учасникам ринкових відносин аналіз фінансових результатів дає можливість виробити необхідну стратегію поведінки, спрямовану на мінімізацію втрат і фінансового ризику від інвестицій у дане підприємство.

Приступаючи до аналізу фінансових результатів, необхідно впевнитися у достовірності даних ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", визначити, чи відповідає встановленому порядку розрахунок показників прибутку: від звичайної діяльності, нерозподіленого прибутку (збитку) та всіх вихідних складових для їх формування (зокрема, чистого доходу від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), собівартості реалізації продукції (робіт, товарів, послуг), витрат на збут і адміністративних витрат, інших операційних, фінансових, інвестиційних і надзвичайних доходів і витрат).

У процесі аналізу на першому етапі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів.

Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що дохідність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках та їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу й резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески, розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.

Основні дані про доходи та витрати кредитної спілки за 2007 рік подано в таблиці 2.

Таблиця 2. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки протягом 2007 року

ПОКАЗНИКИ

За звітний період

І. Визначення доходу

Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки

61304.00

Отримані штрафи, пені

Інші непроцентні доходи, у тому числі:

651.00

зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

651.00

УСЬОГО ДОХОДІВ

61955.00

ІІ. Визначення витрат

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на |депозитні рахунки членів кредитної спілки

Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів

17812.00

Інші операційні витрати, у тому числі:

27791.00

на благодійну діяльність

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

430.00

Податок на прибуток нарахований

Інші витрати

1480.00

Загальна сума операційних витрат

47513.00

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

Усього витрат

47513.00

ІІІ. Визначення результату

Фінансовий результат

14442.00

Формування резервного капіталу

6490.00

Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески

Нерозподілений дохід (збиток)

7952.00

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...