Меню сайта

Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

На сьогодняшній день податки служать інструментом розвитку економіки. Формування і рух бюджетних коштів займає центральне місце в реалізації економічної політики всіх країн світу, зокрема таких лідерів в економічному розвитку як Японія і США.

Прямий податок-це обов'язковий платіж, котрий стягується державою безпосередньо з доходів і майна фізичних та юридичних осіб. Прямий податок поділяється на реальний та особистий.

Прямі податки мають суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є система прибуткового оподаткування. земельне та майнове оподаткування як за своєю бюджетною рольюдак і за впливом на платників податків поки що недостатньо вагомі.В умовах переходу від планової до ринкової економіки ще не встигли сформуватись досить сильна податкова служба, котра могла б надійно і всебічно контролювати доходи підприємств і громадян. Невизначеність законодавства й відсутність повноцінного податкового апарату значно ускладнюють контроль за доходами, особливо від підприємницької діяльності. В цих умовах майнове і земельне оподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системі прямого податком на прибуток підприємств набагато більший, ніж прибутковий податок з громадянко так ж впливає на загальний розмір цих двох видів податків і забезпечує перев оцення частки податку на прибуток підприємств над часткою прибуткового по Ідтку з громадян у доходах бюджету. Одночас спостерігається інша тенденція: різке зменшення частки платежів у бюджет із доходів господарюючих с уб'єктів.

Це зумовлено системою податкових пільг та практикою надання підприємцям податкового крeдиту у формі відстрочки здійснення платежів у бюджет. Відповід ло до закону України «Про внесення змін до Закону України» Про оподаткування прибутку підприємств» у структурі доходів зведеного бюджлу суттєво знижується частка прибутку підприємств. Це зумовлено на амперед уведенням нового порядку визначення оподатковуваного прибутку як різниця між валовим доходом і валовими витратами, включeнням до останніх витрат на утримання соціальної сфери. Водночас підприємства отримують суттєві додаткові кошти на розвиток власного виробні цтва у вигляді амортизаційних витрат.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є як юридичні, так і фізичні особи, у власності яких є транспортні засоби. Ставки податку встановлюються в частинах мінімальної заробітної плати залежно від виду транспортного засобу та його вантажопідйомності. Для обчислення податку необхідно ставку помножити на показники потужності двигуна, які виражаються в кінських силах або в ккіловатах потужності. Контроль за сплатою податку звласників транспортних засобів здійснюють як податкові інспекціїдак і державні автомобільні інспекції. Зокрема, технічний огляд автомобілів, які проводять автомобільні інспекційне здійснюється без пред'явлення розрахункових документів про сплату податку з власників транспортних засобів. Податкові інспекції мають можливість проконтролюватисплату цього податку тільки в юридичних осіб, причому контроль може здійснюватися у два етапи: камеральна перевірка та документальна.

Камеральна перевірка проводиться в податковому органі де платники мають подавати разом з іншими формами звітності і розрахунку податку з власників транспортних засобів.У цьому розрахунку платник наводить такі дані: марки автомобілів, що перебувають на балансі підприємства їх кількість, потужність двигунів, на основі яких і обчислюється сума податку належно до сплати в бюджет.

Документальна перевірка правильності сплати цього податку проводиться податковим інспектором безпосередньо на підприємстві разом із перевіркою правильності та своєчасності сплати інших податків. Для перевірки використовуються книги чи картки обліку основних засобів та технічні державою та підприємствами всіх форм власності прибутку як головного джерела інноваційногї діяльності підприємства є податок на прибуток підприємств, що входить до складу податкової системи України.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...