Меню сайта

Механізм формування операційного прибутку підприємства

В процесі управління прибутком підприємства головна роль відводиться формуванню прибутку від операційної діяльності. Операційна діяльність - це основний вид діяльності підприємства[20, с. 20-25]. Вона характеризується наступними особливостями:

. Операційна діяльність є головним компонентом всієї господарської діяльності підприємства, основною метою його функціонування. Відповідно прибуток від операційної діяльності при нормальних умовах функціонування займає найбільшу питому вагу в загальному об’ємі прибутку підприємства.

. Операційна діяльність носить пріоритетний характер по відношенню до інвестиційної, фінансової та іншими видами діяльності.

. Інтенсивність розвитку операційної діяльності являється основним параметром оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємства. Відповідно можливості формування операційного прибутку на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають цілі та задачі не лише політики управління прибутком, але й напрямки стратегії розвитку підприємства.

. Господарські операції, що входять в склад операційної діяльності підприємства, носять регулярний характер. В порівнянні з операціями інших видів діяльності, частота операцій по ній найвища. Це визначає регулярність формування операційного прибутку в нормальних умовах господарювання підприємства.

. Операційній діяльності притаманний операційний ризик. Тому рівень прибутку від операційної діяльності повинен співвідноситися з рівнем операційного ризику.

Управління операційним прибутком охоплює велику кількість трансакцій, які виконуються на різних етапах руху грошових коштів, що надійшли від реалізації продукції, послуг, робіт, і забезпечують отримання чистого прибутку. У зв'язку з цим ос повною метою управління прибутком є оптимізація грошових надходжень та витрат, виявлення резервів та їх мобілізація.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності розраховується у декілька етапів.

На першому етапі визначається чистий дохід від реалізації продукції шляхом коригування доходів від реалізації на суму непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

На другому етапі отриманий результат коригується на собівартість реалізованої продукції. В результаті розраховується валовий прибуток або збиток від реалізації продукції.

На третьому етапі валовий прибуток збільшується (зменшується) на суму іншого операційного прибутку (збитку), який отримується від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційної оренди активів, операційної курсової різниці, отримання штрафів, пені тощо.

На четвертому етапі визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності як різниця між результатом, отриманим на третьому етапі, та величиною адміністративних витрат і витрат на збут.

З урахуванням послідовності здійснення операційної діяльності, її циклічності, особливостей формування доходів і затрат, а також інших факторів, процес формування різних видів операційного прибутку може бути представлений в наступному вигляді (рис. 1.4).

З приведеної схеми ми бачимо, що в процесі здійснення операційної діяльності формується три види операційного прибутку:

. Маржинальний операційний прибуток характеризує суму чистого доходу від операційної діяльності за винятком суми змінних витрат Його розраховують за формулою:

, (1.1)

де - сума маржинального операційного прибутку;

- сума чистого операційного доходу;

- постійні затрати.

. Валовий операційний прибуток. Його розрахунок здійснюється за формулою:

, (1.2)

де - сума валового операційного прибутку;

- сума чистого операційного доходу;

- сукупні операційні затрати.

. Чистий операційний прибуток. Розраховується за формулою:

, (1.3)

де - чистий операційний прибуток;

- сума валового операційного доходу;

- сума податку на прибуток та інших обов’язкових платежів.

Рис. 1.4 Схема формування різних видів операційного прибутку підприємства

Механізм управління операційним прибутком будується з урахуванням тісного взаємозв’язку цього показника з показниками об’єму реалізації продукції, доходів та витрат підприємства. Система цього взаємозв’язку отримала назву «взаємозв’язок витрат, об’єму реалізації та прибутку» (Cost-Volume-Profit Relationships), вона дає змогу виділити роль окремих факторів в формуванні операційного прибутку та забезпечити ефективне управління цим процесом на підприємстві.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...