Меню сайта

Організаційна характеристика підприємства

ВАТ "ДЕМЗ" - відкрите акціонерне товариство, зареєстроване 05.05.1994 року Змiївською районною державною адмiнiстрацiєю Харківської область. Зареєстрований та сплачений статутний капітал становить 85900 грн.

Вищим органом управління підприємством є загальні збори. В період мiж зборами управління підприємством здійснює голова правління, обраний загальними зборами та його заступники (див. рис.2.1).

Рис. 2.1 Організаційна структура відкритого акціонерного товариства "Дослідний електромонтажний завод"

Середньооблікова чисельність штатних працiвникiв - 139чол. Фонд заробітної плати за 2011 р. складає 3554,5 тис грн., що у порiвняннi з 2009 р. збільшення становить 0,8%.

Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї основних засобів проводиться у вiдповiдностi з Українським податковим законодавством, методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобiв на початок звітного періоду. Запаси включають сировину та матеріали, придані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу, МБП на складі. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. Матерiальнi цiнностi, що не мають реалiзацiйної вартостi, не визнанi активами. Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на поточних рахунках в нацiональнiй валютi. Залишки iноземної валюти на рахунках вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням сумнівних боргів. Складання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться після прийняття рішення керівництвом, що борг безнадійний. Фiнансування дiяльностi здiйснюється госпрозрахунковим методом.

Основною продукцією, що виробляє підприємство, є устаткування та комплектуючі для потреб електроенергетики, як теплових так i атомних електростанцій. Розширення асортименту продукції та її модернiзацiї дають змогу на деякий час витримати конкуренцію з боку постачальників аналогічної продукції фiрми "Елокс" та фірми "Шкода". Цiни даних фiрм набагато дорожчі, а по технологiчностi продукцiя заводу набагато краща. Споживачами продукції для аграрного комплексу (зерносушарки, елеваторні комплекси, ґрунтообробне обладнання) є фермерськi господарства та приватнi пiдприємства України та країн СНД. Вiдсутнiсть кредитування взагалi та аграріїв зокрема, знижують попит на дану продукцію. Перевагами заводу є незначне зниження цiни та вiдпуск продукцiї з частковою відстрочкою платежу до нового врожаю.

Основнi засоби ВАТ ДЕМЗ розмiщенi за адресою: Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт. Комсомольське, вул. Балаклiйське шосе 56 та частково - офісне примiщення вартiстю 508,3 тис. грн. за адресою: м. Харкiв, вул. Красношкiльна 16. Основнi виробничi засоби використовуються на 74,1%. Проведення капiтального будiвництва не планується окрiм закiнчення викупу землi. Екологiчних питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - немає. Пiдприємство планує провести поетапну замiну старого обладнання на нове бiльш потужне по мiрi надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї виробленою продукцiї.

Читайте більше

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...