Меню сайта

Аналіз впливу прибутку на фінансовий стан підприємства

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується ним самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Ніякі органи, в тому числі держава, не мають права втручатися в процес використання чистого прибутку підприємства. Ринкові умови господарювання визначають пріоритетні напрями власного прибутку. Розвиток конкуренції викликає необхідність розширення виробництва, його вдосконалення, задоволення матеріальних і соціальних потреб трудових колективів.

Відповідно до цього, у міру надходження, чистий прибуток підприємств направляється: на фінансування НДДКР, а також робіт по створенню, освоєнню і впровадженню техніки; на вдосконалення технології та організації виробництва, на модернізацію обладнання, поліпшення якості продукції; технічне переозброєння, реконструкцію діючого виробництва. Чистий прибуток є джерелом поповнення власних обігових коштів. Крім того, вона направляється на сплату відсотків по кредитам, отриманим на заповнення нестачі власних оборотних коштів, на придбання основних засобів, а також сплату відсотків за простроченими і відстроченими кредитами.

Поряд з фінансуванням виробничого розвитку прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, спрямовується на задоволення споживчих і соціальних потреб. Так, з цього прибутку виплачуються одноразові, а також надбавки до пенсій; дивіденди по акціях і вкладах членам трудового колективу в майно підприємства. Виробляються витрати з оплати додаткових відпусток понад установлену законом тривалості, оплачується житло, надається матеріальна допомога, витрати на безкоштовне харчування або харчування за пільговими цінами (виключаючи спеціальне харчування окремих категорій працівників, що відносяться на витрати виробництва відповідно до чинного законодавства).

Забезпечуючи виробничі, матеріальні та соціальні потреби за рахунок чистого прибутку, підприємство повинно прагнути до встановлення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і споживання з тим, щоб враховувати умови ринкової кон'юнктури і разом з тим стимулювати і заохочувати результати праці працівників підприємства.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, служить не тільки джерелом фінансування виробничого і соціального розвитку, а також матеріального заохочення, але і використовується у випадках порушення підприємством чинного законодавства для сплати різних штрафів і санкцій. Так, з чистого прибутку сплачуються штрафи при недотриманні вимог з охорони навколишнього середовища від забруднення, санітарних норм і правил. При завищенні регульованих цін на продукцію (роботи, послуги) з чистого прибутку стягується незаконно отримана підприємством прибуток [8, с. 271-276].

У випадках приховування прибутку від оподаткування або внесків до позабюджетних фондів також стягуються штрафні санкції, джерелом сплати яких є чистий прибуток.

Одним із основних показників фінансової стійкості та стабільності є рентабельність. Проаналізувавши її показники, можна діти до висновку, що зі зменшенням чистого прибутку у 2009 році, зменшилась і рентабельність:

- рентабельність активів зменшилась на 7%;

- рентабельність діяльності на 4%;

- рентабельність власного капіталу не 6%.

Такий же вплив мало скорочення чистого прибутку на показники оборотності: зі збільшенням чистого прибутку у 2010 році на 652 тис. грн., збільшилися всі розраховані у попередньому розділі показники.

Таким чином, можна зробити висновок, що прибуток відіграє ключову роль в розвитку підприємства і є основним джерелом фінансування витрат. Підприємство повинно знаходити шляхи його збільшення, щоб і в подальшому нарощувати виробничі потужності.

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...