Меню сайта

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства

Першим етапом виконання курсової роботи є проведення експрес-аналізу. Метою такого аналізу є наочна і проста оцінка фінансового стану і динаміки розвитку господарюючого суб'єкта [3].

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів виконується за даними балансу підприємства з використанням методів вертикального та горизонтального аналізу. Згідно П(С)БО № 1, джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання - в активі [5].

Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (спаду). Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни розмірів різноманітних статей балансу за визначений період, дати оцінку цим змінам [4].

Велике значення для оцінки фінансового стану має також вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, що дає представлення фінансового звіту у вигляді відносних показників [8]. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін.

Отже, зробимо вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе» за три роки.

Спочатку проаналізуймо джерела формування фінансових ресурсів підприємства, що передбачає заповнення табл. 1.1 - 1.3. Інформативна база для заповнення табл. 1.1 - 1.3 - баланси підприємства Ват «Завод ім.Фрунзе» за 2008-2010 роки, що містяться у Додатках А, Б, В.

Таблиця 1.1

Структура та динаміка джерел формування фінансових ресурсів підприємства у 2008 році

Стаття пасиву

Джерело інформації, форма №1

Абсолютна величина, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах, тис. грн.

у питомій вазі, %

темп приросту, %

у % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Власний капітал

р. 380

57556

61671

63,83

54,57

4115

-9,26

7,14

18,00

1.1.Статутний капітал (пайовий капітал)

р. (300 +310 + 360 +370)

1329

2658

2,30

4,30

1329

2,00

100

5,81

1.2.Додатковий капітал

р. (320+330)

9956

9469

17,29

15,35

-487

-1,94

-4,89

-2,13

1.3.Резервний капітал

р. 340

29

29

0,050

0,047

0

-0,0033

0

0

1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

р. 350

46242

49515

80,34

80,28

3273

-0,053

7,07

14,330

2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів

р. 430

0

565

0

0,49

565

0,49

0

2,47

3.Довгострокові зобов'язання

р. 480

20271

35843

22,48

31,71

15572

9,23

76,81

68,17

4.Поточні зобов'язання

р. 620

12336

14924

13,68

31,59

2588

17,91

20,97

11,33

4.1. Короткострокові кредити

р. (500 + 510)

5553

4715

45,01

31,59

-838

-13,42

-15,09

-3,66

4.2. Кредиторська заборгованість

р. (520 + . + 610)

987

10209

8,00

8,71

313

0,70

31,71

1,3704

5.Доходи майбутніх періодів

р. 630

0

0

0

0

0

0

0

БАЛАНС

р. 640

90168

113003

100

100

22840

0

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...