Меню сайта

Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства

Результати зазначенні у таблиці 1.1 -1.3, дають змогу сформувати висновки щодо джерел формування фінансових ресурсів підприємства ВАТ Завод ім. Фрунзе.

Робиться висновок, що основним джерелом формування фінансових ресурсів є власні кошти доля яких за останні три роки має тенденцію до збільшення. Більш наглядно це зображено но рис. 1.1, на якому видно зростання долі власного капіталу з 54,57% на початок 2008 року до 69,31 % на кінець 2010 року. Це свідчить про те, що підприємство має достатньо власних коштів завдяки яким підприємство здійснює свою діяльність, , що в свою чергу позитивно впливає на його фінансову стійкість.

Рис. 1.1 Динаміка власного капіталу за період з 2008 р. по 2010 р.

В свою чергу динаміка позикового капіталу скористалася з 36,16% на початок періоду 2008 року, до 30,1% на кінець періоду 2010 року. Зменшення позикового капіталу обратно пропорційна збільшенню власного, це свідчить про збільшення фінансової стійкості підприємства та зменшення його фінансового ризику. Динаміка зміни власного та позикового капіталу зображена на рис. 1.2. Згідно з рис. 1.2 власний капітал збільшився з 54,57% в 2008 році до 69,31% в 2010 році, позиковий капітал, в свою чергу зменшився з36,16% до 30,10% відповідно. Така велика різниця ще раз доводить висновок, зазначений вище.

Рис. 1.2 Динаміка зміни власного та позикового капіталу

Тепер розглянемо зміни у структурі власного капіталу підприємства. Доля статутного капіталу за аналізований період збільшилася (з 2,30% до 3,25%). Резервний капітал, який має тенденцію до зменшення, отже підприємство протягом трьох років мало розходи пов’язанні з погашенням збитків, виплату девидентів, покупку облігацій. Додатковий капітал дещо скоротився, але це скорочення можна вважати незначним. Також спостерігається збільшення нерозподіленого прибутку, тобто підприємство має достатньо коштів для інвестування на розвиток виробництва. Такі зміни свідчать про розширений тип відтворення та ефективну роботу підприємства.

В структурі позикового капіталу переважають довгострокові зобов’язання, що значно зменшилися за останні три роки (з 31,71% до 16,73%). Це свідчить про поліпшення підприємством свого виробничого потенціалу, тобто закупівля нового облаштування,або модернізація старого.

У структурі кредиторської заборгованості переважає кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, що в період з 2008 по 2010 роки дещо збільшилася. Це може свідчити про збільшення ділової активності підприємства.

В структурі заборгованості підприємства не спостерігається збільшення заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами, що дозволить уникнути штрафних санкцій з боку держави.

Таким чином, аналіз динаміки джерел формування фінансового капіталу підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе» виявив, що капітал формується в основному за рахунок власних коштів. Для підприємства це позитивна ситуація, що вдосконалює та забезпечує безперебійне виробництво. Але якщо розглядати шляхи оптимізації, то для будь-якого підприємства це розробка оптимального співвідношення власних та позикових коштів та стратегії по її дотриманню.

Тепер проаналізуймо напрями використання фінансових ресурсів підприємства. Інформація про динаміку напрямів використання фінансових ресурсів за період з 2008 по 2010 рики надана в табл. 1.4 - 1.5, що заповнені на підставі інформації Додатків А, Б, В.

Таблиця 1.4

Структура та динаміка напрямів використання фінансових ресурсів підприємства у 2008 році

Стаття активу

Джерело інформації, форма №1

Абсолютна величина, тис. грн.

Питома вага, %

Зміни за період

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

в абсолютних величинах, тис. грн.

у питомій вазі, %

темп приросту, %

у % до зміни підсумку балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Необоротні активи

р. 080

39672

56922

43,99

50,37

17250

6,37

43,48

75,54

1.1. Нематеріальні активи

р. 010

72

163

0,18

0,28

91

0,10

126,38

0,39

1.2. Основні засоби

р. (020+030+070)

39559

55573

99,71

97,63

16014

-2,08

40,48

70,12

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

р. (040+045)

0

0

0

0

0

0

0

1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість

р. 050+060

41

194

0,10

0,34

153

0,23

373,17

0,67

2. Оборотні активи

р. 260

50432

56071

55,93

49,61

5639

-6,31

11,18

24,69

2.1.Запаси

р. (100 + . + 140)

20564

32518

40,77

57,99

11954

17,21

58,13

52,34

2.2.Дебіторська заборгованість

р. (150 + . + 210)

12626

15170

25,03

27,05

2544

2,01

20,14

11,14

2.3.Поточні фінансові інвестиції

р. 220

6057

2457

12,01

4,38

-3600

-7,62

-59,43

-15,76

2.4.Грошові кошти

р. (230 + 240)

10788

5527

21,39

9,85

-5261

-11,53

-48,76

-23,02

2.5. Інші оборотні активи

р. 250

397

399

0,78

0,71

2

-0,07

0,50

0,008

3. Витрати майбутніх періодів

р. 270

59

10

0,11

0,008

-49

-0,10

-83,05

-0,21

БАЛАНС

р. 280

90168

113003

100

100

22835

0

25,32

100

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...