Меню сайта

Аналіз рентабельності підприємства

. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

55107

45270

Витрати на оплату праці

240

12432

8153

Відрахування на соціальні заходи

250

4819

3116

Амортизація

260

2751

2192

Інші операційні витрати

270

17274

7332

Разом

280

92383

66063

. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

805520

402760

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

805520

402760

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

4.06321382

20.85857583

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

4.06321382

20.85857583

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток Б

Річна фінансова звітність підприємства ВАТ «Завод ім.Фрунзе» за 2009 рік

Таблиця Б.1

Баланс станом на 2009 рік

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

- залишкова вартість

010

163

121

 

- первісна вартість

011

357

380

 

- накопичена амортизація

012

( 194 )

( 259 )

 

Незавершене будівництво

020

13535

416

 

Основні засоби:

 

- залишкова вартість

030

42038

62806

 

- первісна вартість

031

56947

80815

 

- знос

032

( 14909 )

( 18009 )

 

Довгострокові біологічні активи:

 

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

 

- первісна вартість

036

0

0

 

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

992

960

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1072

1072

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 80 )

( 112 )

 

Відстрочені податкові активи

060

194

287

 

Гудвіл

065

0

0

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Гудвіл при консолідації

075

0

0

 

Усього за розділом I

080

 

II. Оборотні активи

 

Виробничі запаси

100

7257

9119

 

Поточні біологічні активи

110

0

0

 

Незавершене виробництво

120

1773

1080

 

Готова продукція

130

6272

4981

 

Товари

140

17173

8700

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

- чиста реалізаційна вартість

160

6557

5211

 

- первісна вартість

161

6557

5444

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(233)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

3991

3

- за виданими авансами

180

4070

6660

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

144

17

Поточні фінансові інвестиції

220

2457

2457

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

5372

1920

- у т.ч. в касі

231

13

120

- в іноземній валюті

240

155

36

Інші оборотні активи

250

399

927

Усього за розділом II

260

55620

41111

III. Витрати майбутніх періодів

270

10

15

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

112552

105716

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

2658

2658

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

9469

9478

Резервний капітал

340

29

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

49064

57652

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

61220

69817

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

565

564

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

565

564

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

35843

22233

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

2050

Усього за розділом III

480

35843

24283

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

4715

1327

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

345

345

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

7671

5429

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

564

1486

- з бюджетом

550

48

257

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

173

215

- з оплати праці

580

381

535

- з учасниками

590

72

0

Баланс

640

112552

105716

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...