Меню сайта

Класифікація грошових потоків

Грошові потоки, як об’єкт фінансового управління за своїм змістом є агрегованим поняттям, що включає у свій склад велику кількість окремих його видів, які обслуговують відповідні аспекти господарської діяльності підприємства. Для забезпечення цілеспрямованого обліку, аналізу, планування і контролю грошові потоки необхідно відповідним чином впорядкувати, класифікувати. В науковій літературі і аналітичній практиці використовується велике число класифікаційних ознак, за допомогою яких проводиться систематизація грошових потоків, що генеруються господарською діяльністю підприємства. Найбільш поширеною є класифікація грошових потоків, наведена в табл. 1.1 [42, с. 59].

Таблиця 1.1 Класифікація грошових потоків підприємства

Класифікаційна ознака

Найменування грошових потоків

За видами господарської діяльності

- Операційний грошовий потік; - Інвестиційний грошовий потік; - Фінансовий грошовий потік

За масштабами обслуговування фінансово-господарських зв’язків

- Грошовий потік по підприємству в цілому; - Грошовий потік по структурним підрозділам (філіалам); - Грошовий потік по господарським операціям

За напрямком руху грошових коштів

- Вхідні (додатні) грошові потоки; - Вихідні (від’ємні) грошові потоки

За формою обігу

- Безготівковий грошовий потік; - Готівковий грошовий потік

За видами валюти

- Грошовий потік в національній валюті; - Грошовий потік в іноземній валюті

За значимістю в управлінні господарськими процесами

- Пріоритетні грошові потоки; - Обслуговуючі грошові потоки

За оцінкою в часі

- Поточні (теперішні) грошові потоки; - Очікувані (майбутні) грошові потоки

За методом визначення обсягу

- Валовий грошовий потік; - Чистий грошовий потік

За рівнем достатності обсягу

- Надлишковий грошовий потік; - Оптимальний грошовий потік; - Дефіцитний грошовий потік

За безперервністю формування і руху

- Регулярний грошовий потік; - Дискретний грошовий потік

За тривалістю

- Короткостроковий грошовий потік; - Довгостроковий грошовий потік

За стабільністю тимчасових інтервалів формування

- Регулярний грошовий потік з рівномірними тимчасовими інтервалами; - Регулярний грошовий потік з нерівномірними тимчасовими інтервалами

Всі види грошових потоків підприємства можна систематизувати в наступні дві групи:

1. Грошові потоки, пов’язані із реалізацією довгострокових інвестиційних проектів;

2. Грошові потоки, що формуються в умовах діючого підприємства від проведення поточної операційної, інвестиційної і фінансової діяльності [42, с. 60].

Залежно від видів діяльності розрізняють грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (рис. 1.2).

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, яка пов’язана з виробництвом та збутом продукції (товарів, робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є головною метою функціонування суб’єктів господарювання. Надходження та відтоки грошових потоків від операційної діяльності пов’язані з ефективністю виконання на підприємстві основних виробничо-комерційних функцій.

Інвестиційна діяльність включає надходження та витрачання коштів, пов’язаних з придбанням та продажем довгострокових активів, доходи від інвестицій. Вдосконалення виробничих потужностей, модернізація виробництва, оновлення техніки та технології призводить до зменшення грошового потоку від інвестиційної діяльності, однак з часом зумовлює значний приплив від операційної діяльності.

Рис. 1.2. Грошові потоки підприємства [15, с. 271]

Фінансова діяльність включає надходження коштів в результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також виплати, пов’язані з погашенням заборгованості за раніше отриманими кредитами і сплатою дивідендів. Ця діяльність спрямована на збільшення коштів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності [15, с. 270].

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...