Меню сайта

Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов’язань. Відповідно, відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про фінансові труднощі підприємства. В той же час надмірна величина грошових коштів свідчить про те, що реально підприємство несе збитки, пов’язані з інфляцією і знеціненням грошей. В зв’язку з цим виникає необхідність оцінити раціональність управління грошовими коштами на підприємстві [56].

Аналіз грошових потоків пов’язаний із з’ясуванням причин, які вплинули на збільшення (зменшення) припливу грошових коштів та збільшення (зменшення) їх відпливу [66, с. 46].

Проведемо аналіз вхідних та вихідних грошових потоків підприємства ДПДГ «Черкаське» за 2008-2010 рр. в порівнянні з іншим сільськогосподарським підприємством СТОВ «Перемога».

СТОВ «Перемога» є сільськогосподарським статутним підприємством, що здійснює господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку.

Форма власності підприємства - державна. Загальне підпорядкування: Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Дане господарство розташоване в с. Мале Старосілля, Смілянського району, Черкаської області [54].

Господарство СТОВ «Перемога» займається виробництвом продукції рослинництва та тваринництва. Спеціалізація підприємства є зерново-молочною, оскільки питома вага зернових культур в структурі загальної виручки від реалізації продукції становить 26,75%, а питома вага виробництва молока в структурі загальної виручки від реалізації продукції складає 24,25%.

Середньооблікова кількість працівників на підприємстві становить 69 осіб, в тому числі в рослинництві - 30 і в тваринництві - 39.

Площа сільськогосподарських угідь СТОВ «Перемога» - 1314,5 га, в тому числі площа ріллі - 1314,5 га. Тобто рілля в структурі с/г угідь становить 100%.

Даючи фінансову характеристику господарству СТОВ «Перемога» та порівнюючи його з досліджуваним підприємством ДПДГ «Черкаське», можна сказати, що сільськогосподарські підприємства подібні між собою, оскільки вони відносяться до невеликих за розміром господарств, знаходяться в одному географічному регіоні, а також здійснюють господарську та комерційну діяльність з метою досягнення економічних результатів.

Розпочнемо з аналізу динаміки позитивного грошового потоку підприємства ДПДГ «Черкаське» (табл. 2.10).

Таблиця 2.10 Динаміка позитивного грошового потоку ДПДГ «Черкаське» за 2008-2010 рр.

Стаття

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Абсолют. приріст

Темп росту,%

Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

5802

8938

4015

-1787

-30,80

установ банків відсотків за поточними рахунками

2

8

2

0

0

бюджету податку на додану вартість

-

-

-

-

-

отримання субсидій, дотацій

-

-

9

9

-

цільового фінансування

521

797

561

40

7,68

Отримання позики

-

-

-

-

-

Інші фінансові надходження

-

1305

182

182

-

Всього:

6325

11048

4769

-1556

-24,60

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Оцінка фінансового стану підприємства і заходи для оздоровлення фінансового положення
Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватися у склад ...