Меню сайта

Напрями щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками

В сучасних умовах господарювання більшість підприємств відчувають брак фінансових ресурсів. Актуальним постає питання самофінансування. Управління грошовими потоками є одним з найважливіших аспектів фінансового менеджменту, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, здатними легко трансформуватися в будь-який інший вид активів. В Україні в умовах інфляції, нестабільної політичної ситуації, постійних змін в законодавстві і кризи неплатежів управління грошовими потоками є найбільш актуальним завданням в управлінні фінансами. Підвищення ефективності фінансового управління є основним фактором добробуту компанії [35].

Потреба в створенні ефективної системи управління грошовими потоками підприємства незаперечна, як і важливість усвідомлення необхідності розробки теоретичних аспектів її функціонування для апарату фінансового менеджменту підприємства [10].

Згідно з традиційним підходом ефективність управління грошовими потоками передбачає результативність процесу та обчислюється як відношення результату (ефекту) до витрат, що забезпечили цей результат [20, с. 278].

Виходячи з цього положення в економічній літературі склалося два підходи до визначення ефективності управління грошовими потоками. Перший передбачає розрахунок співвідношення чистого грошового потоку за період з сукупним від’ємним грошовими потоком за аналогічний період [8, с. 503]. Згідно з другим підходом ефективність грошового потоку визначається як співвідношення чистого грошового потоку та середньорічної вартості активів підприємства [44, с. 491]. Але для того, щоб оцінити ефективність управління грошовими потоками, наведених показників недостатньо.

Погоджуючись з Г.В. Гіляровською, зауважимо, що під критерієм ефективності управління слід розуміти оціночний показник, що найбільш повно й з різних боків відображає поставлену мету та дозволяє кількісно визначити повноту реалізації даної мети за варіантами рішень [27, с. 156].

Критерій, що характеризує ефективність управління грошовими потоками, має відповідати наступним вимогам:

– надавати кількісну характеристику ступеню досягнення головної мети управління грошовими потоками;

– бути науково обґрунтованим та побудованим з урахуванням положень базових концепцій управління грошовими потоками;

– забезпечувати порівняння результатів управління грошовими потоками з витратами на його здійснення;

– бути комплексним, тобто враховувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на досягнення цілей управління;

– надавати можливість порівняння значень показнику ефективності управління грошовими потоками підприємства з аналогічними показниками підприємств галузі.

Зазначені вимоги визначили коло питань, що мають бути вирішені для побудови критерію ефективності управління грошовими потоками.

По-перше, це з’ясування головної мети управління. За результатами дослідження робіт І.А. Бланка, Є.Є. Іоніна, А.М. Поддєрьогіна, О.О. Терещенко встановлено, що стратегічною метою управління грошовими потоками є забезпечення зростання ринкової вартості підприємства, що створює передумови для максимізації добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періоду [53, с. 54]. Отже, показник, що визначає ефективність управління грошовими потоками, повинен відображати зростання вартості підприємства за результатами управління.

По-друге, систематизації потребують основні положення фінансових концепцій, що мають бути використані при розробці критерію ефективності управління грошовими потоками.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...