Меню сайта

Порядок формування прибутку від операційної діяльності

Прп = Пзпп + Пвп - Пзкп (5)

де Прп - прибуток від реалізації продукції; Пзпп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду; Пвп - прибуток від випуску продукції;

Пзкп - прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Прибуток у залишках нереалізованої продукції можна розраховувати за методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. Проте, як правило, дуже складно визначити асортимент, перелік виробів у залишках, особливо на кінець періоду, що планується [56, 78].

Тому частіше прибуток у залишках нереалізованої продукції розраховується за показником рентабельності продукції. При цьому прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового періоду обчислюється множенням собівартості цих залишків на середню рентабельність продукції на підприємстві в попередньому періоді (або в четвертому кварталі попереднього року за розрахунку прибутку на плановий рік) [60].

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового періоду можна розрахувати множенням їхньої собівартості на середню рентабельність продукції на підприємстві в період, що планується (або в четвертому кварталі планового року за розрахунку прибутку на плановий рік).

Із розглянутих методів обчислення прибутку метод прямого розрахунку практично може бути використаний на підприємствах різних сфер діяльності і галузей економіки. Щодо аналітичного методу розрахунку і методу з використанням показника витрат на 1 грн. продукції, то методологія й окремі положення можуть бути застосовані також і на підприємствах сфери послуг.

Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку визначення фінансових результатів від операційної діяльності підприємства в цілому можна здійснити за такою схемою:

. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 6300 тис. грн.

. Відрахування з доходу:

податок на додану вартість - 1050 тис. грн.

акцизний збір - 320 тис. грн.

рентні платежі -

інші відрахування - 250 тис. грн.

. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (1-2) - 4680 тис. грн.

. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 3000 тис. грн.

. Валовий прибуток (збиток) (3-4) - 1680 тис. грн.

. Інші операційні доходи - 1240 тис. грн.

. Адміністративні витрати - 950 тис. грн.

. Витрати на збут - 220 тис. грн.

. Інші операційні витрати - 660 тис. грн.

. Фінансові результати (прибуток) від операційної діяльності (5 + 6 -7-8-9) - 1090 тис. грн.

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. До чинників, що впливають на операційний прибуток підприємства, належать зміни:

· ціни на реалізовану продукцію;

· обсягів реалізації продукції;

· собівартості одиниці продукції;

· собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.

Суть розрахунку впливу на операційний прибуток наведених чинників полягає в послідовному аналізі кожного з них, тобто припускається, що інші чинники у цей час на прибуток не впливають. Так, першим чином розрахуємо вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію за наступною формулою:

(6)

де Qil - обсяг реалізації і-го виду продукції у звітному періоді (i = 1, n); Pil, P io - ціна реалізації і-го виду продукції у періоді відповідно звітному та попередньому.

Для кожного і-го виду продукції встановлюється, скільки можна одержати прибутку додатково завдяки реалізації обсягів виробництва у звітному періоді за цінами, що перевищують ціни в попередньому періоді.

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 

Читайте більше

Основи роботи органів Пенсійного фонду України на прикладі його управління в Великоновосілківському районі
Найважливішою функцією держави є пенсійне забезпечення населення, яке забезпечується шляхом надання соціальних послуг населенню. Тому об’єктом дослідження є діяльність УПФУ в Великоновосілківському районі. Мета професійного тренінгу - це застосувати теоретичні знання, які були отримані ...

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...