Меню сайта

Аналіз факторів, які вплинуть на прибуток від операційної діяльності

У 2007 році, порівняно із 2006 роком найбільше зросли доходи від реалізації кондитерських виробів (на 33,1 тис.грн.), напоїв (на 27,6 тис.грн.) та зерноборошняних товарів. Якщо ж проаналізувати відносну динаміку зміни, то бачимо,. що найінтенсивніше збільшувалася дохідність групи смакових товарів (на 12,7 тис. грн. або 43,3%), поліетиленових пакетів (37,9%) та кондитерських виробів (на 28,9%).

Наведені дані свідчать про збільшення розміру валового доходу по кожній асортиментній групі, при цьому темп росту валового доходу відносно темпу росту товарообороту є пропорційним. Прибутковість була найвищою для таких асортиментних груп продовольчих товарів, як кондитерські вироби, напої, смакові товари та мясопродукти, також досить дохідною була торгівля поліетиленовими пакетами та одноразовим посудом, що характеризує неоднорідність ефективності торгівлі ПП «Компанія Вітар»по реалізації окремих груп товарів.

Узагальнюючи проведені розрахунки, можна встановити, що сума валового доходу у досліджуваний період році у ПП «Компанія Вітар» може бути джерелом фінансування витрат обігу і утворення прибутку , необхідного для нормального функціонування підприємства та його розвитку.

На прибуток торговельного підприємства, крім валового доходу, впливає також інші показники, серед яких одне із найвагоміших місць займають валові витрати.

Структура витрат є різною для підприємств різних галузей промисловості України. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності за I півріччя 2008 року наведені у Додатку З.

Відповідно до діючих стандартів бухгалтерського обліку до цього показника включають витрати на придбання товпрів, робіт, послуг, убуток балансової вартості, витрати на оплату праці, суми страхових зборів до фондів державного обовязкового страхування, страхування життя, добровільне пенсійне страхування, сума податків, зборів, витрати, повязані з виконанням довгострокових договорів, добровільне перерахування коштів, передача товарів, робіт, послуг, відємне значення обєкта оподаткування попереднього податекового року, витрати на поліпшення основних фондів, 85% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних в офшорних нерезидентів, інші витрати, а також статті коригування валових витрат.

Кількісно показник “ валові витрати ” більший за показник “ витрат обігу “ підприємства , оскільки охоплює витрати, пов”язані з неторговельними видами діяльності, та показник “ поточні витрати “, оскільки включає до свого складу ще певне коло витрат торговельного підприємства. Показник “ валові витрати” значною мірою орієнтований на рух грошових коштів підприємства , а не на обчислення ( розрахунок ) окремих видів витрат.

Для проведення аналізу валових витрат на матеріалах ПП «Компанія Вітар»використовуємо бухгалтерську звітність ( ф. № 2 “ Звіт про фінансові результати діяльності підприємства ”) (додаток Є) за 2005-2007 роки.

Протягом аналізованого періоду спостерігається зростання валових витрат як в абсолютному вимірі - з 220,8тис. грн. у 2005 році до 383,4 тис. грн. - у 2007. Натомість рівень витрат у 2006 році, порівняно з 2005 дещо знизився з 13,8 до 12,6%, а у 2007 значно зріс - до 14,0%. Таке зростання відбулося, в основному за рахунок збільшення видатків на придбання товарів, робіт і послуг, а також за рахунок зростання заробітної плати і відповідних нарахувань. Зокрема, на рис. 2.6. наведені дані щодо динаміки зростання основних статей валових витрат ПП «Компанія Вітар»

Рис. 2.6. Структура валових витрат ПП «Компанія Вітар» за 2005-2007 рр.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...