Меню сайта

Аналіз факторів, які вплинуть на прибуток від операційної діяльності

Як бачимо, основну частку витрат у 2005 році становила видатки на оплату праці (51,7%) і частка зарплати у структурі витрат постійно знижувалася - до 41,1 % у 2006 та 32,0% у 2007 роках. Пропорційно знижувалася частка внесків до державних соціальних фондів - з 16,5 у 2005, до 13,1 та 10,6 у 2006 та 2007 роках відповідно. Натомість зросла частка витрат на придбання товарів, робіт, послуг - з 31,7% на початку аналізованого періоду - до 57,4% у 2007 році.

Аналізуючи наведені показники бачимо , що загальна сума валових витрат у 2006 році по ПП «Компанія Вітар»зросла на 28,1 тис. грн., а у 2007 - на 73,6 тис.грн., що однак, суттєво не позначилося на зростанні прибутку та товарообороту.

Структура витрат є різною для підприємств різних галузей промисловості України. Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) у розрізі видів економічної діяльності за I півріччя 2008 року наведені у додатку И.

В результаті аналізу структури витрат обігу за окремими статтями по ПП «Компанія Вітар» можна визначити, що критичною статтею витрат обігу є амортизаційні відрахування. Також підприємством були придбані і введені в експлуатацію додаткові основні фонди (нове обладнання), що призвело до перевитрат та зменшення розміру прибутку.

Головним показником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якому відображаються результати всієї діяльності підприємства - обсяг продукції, що реалізувалася, його склад і асортиментна структура, продуктивність праці, рівень доходів та рівень витрат підприємства. Прибуток торговельного підприємства розраховується, як різниця між всіма його валовими доходами і витратами. Визначення факторів, що впливають на величину прибутку, передбачає вивчення економічних умов його формування.

Формування розміру прибутку залежить від наступних основних показників:

. обсягу реалізації товарів ;

. валового доходу , його рівня ;

. витрат обігу та їх рівня ;

Управління даними факторами дозволяє забезпечити отримання необхідного прибутку.

За даними ПП «Компанія Вітар» проаналізуємо, за рахунок яких джерел доходів сформовано балансовий прибуток підприємства .

ПП «Компанія Вітар»не здійснює розширення своєї діяльності і отримує доходи тільки від одного виду діяльності : роздрібної торгівлі.

На загальну суму прибутку впливають і зміни інших запланованих і незапланованих доходів, витрат і збитків, їх вплив визначають прямим рахунком.

До незапланованих доходів відносять: штрафи, пені, неустойки, отримані надлишки , товарно-матеріальні цінності та інше.

До незапланованих витрат відносять : витрати від списання дебіторської заборгованості, збитки від стихійних лих, втрати по тарі , втрати зверх норм природного збитку.

Для ПП «Компанія Вітар» у 2005-2007 роках характерним є наявність позареалізаційних операцій. Протягом зазначеного періоду підприємство сплачувало до бюджету відповідні суми податку з прибутку.

Від розміру отриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохочення робітників, сплати податків та інше. В зв”язку з цим доцільним є дослідження напрямків витрачання коштів з чистого прибутку. Але через збиткову діяльність ПП «Компанія Вітар»у 1999 році такі дані відсутні.

В процесі аналізу прибутку вимірюють вплив факторів на його величину. Розмір одержаного прибутку залежить від зміни обсягу товарооборота, середнього рівня валового дохода , середнього рівня витрат та дохода від реалізації.

Розглянуті фактори прямо впливають на величину доходів, а відповідно, і на величину прибутку.

Аналізуючи рентабельність ПП «Компанія Вітар»за зазначений період роки, дані у табл. 2.2., можна зазначити, що загалом рівень рентабельності дещо знижувався. Найбільше знизилась рентабельність від операційної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...