Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Розмір базової ставки (колонка 7) розраховано за формулою (9).

Запровадження системи диференціації заробітної плати може виступати вагомим стимулом підвищення кількісних та якісних показників торговельного залу, створення внутрішньої конкуренції між працівниками торговельного підприємства за більший розмір базової ставки і, відповідно, за більшу матеріальну винагороду за свою роботу.

Крім цього, застосування відносних показників оцінки продуктивності праці (пропускної спроможності), а не абсолютних (обсягу виробітку за період, який використовують сьогодні як основний критерій ефективності) дають змогу об’єктивно порівняти інтенсивність роботи працівників торговельного підприємства. Також аналіз ефективності роботи працівників, співставлення оцінки ефективності роботи та вагомості робочого місця може слугувати ще одним із резервів підвищення ефективності роботи підприємства загалом. З аналізу табл. 1 бачимо, що найбільш вагоме робоче місце займає працівник з найнижчим індексом ефективності роботи. Тому для покращення роботи торговельного підприємства доцільно провести ротацію кадрів за принципом: чим вища ефективність роботи торговельного працівника, тим з більшою вагомістю посаду він повинен займати.

Тому, відділу кадрів пропонується провести ротацію продавців торговельного залу, враховуючи зазначені показники(табл. 3.3):

Таблиця 3.3

Рекомендації щодо ротації кадрів на 2009 рік, залежно від ефективності роботи працівників

Прізвище працівника

індекс ефективності роботи (до базової ставки)

Посада, яку займав у попередньому періоді

Рекомендовано перевести посаду в поточному періоді

Самотос І.А.

0,7400

продавець, відділ 1

продавець, відділ 3

Бокшай З.М.

0,6386

продавець, відділ 2

продавець, відділ 5

Коваленко І.С.

0,9108

продавець, відділ 3

продавець, відділ 2

Таран Т.В.

0,8787

продавець, відділ 4

продавець, відділ 1

Балабанов В.Д.

0,6440

продавець, відділ 5

продавець, відділ 4

Запропонований метод оцінювання ефективності роботи працівників торговельного підприємства є одним із можливих напрямів удосконалення роботи персоналу підприємства та оптимізації роботи торгівельної організації загалом. Використовуючи зазначений підхід для підприємств, де є постійний наплив покупців (наприклад, супермаркети типу ВАМ, Арсен, Вопак тощо), або й загалом для підприємств торгівлі, можна отримати такі переваги:

§ об’єктивно оцінити роботу працівників торговельного підприємства;

§ постійно зацікавлювати продавців як у збільшенні обсягів реалізації, так і підвищенні якості обслуговування клієнтів;

§ мінімізувати втрати товарів;

§ створити конкуренцію між працівниками за отримання найбільш високої заробітної плати, а тим самим підвищити продуктивність праці працівників та якість обслуговування клієнтів;

§ збільшити прибутковість підприємства за рахунок ротації кадрів з найбільшою ефективністю роботи на посади, які мають найвищий коефіцієнт вагомості для підприємства та ін.

Загалом варто зазначити, що використання об’єктивної оцінки роботи працівників, а також відповідне стимулювання їх праці залежно від ефективності роботи є одним із найбільш дієвих шляхів підвищення ефективності як роботи персоналу підприємства, так і торговельної організації загалом.

Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості продукції тощо (рис. 3.10).

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Читайте більше

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...