Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Рис. 3.10. Блок-схема підрахунку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції

Також вагомим резервом збільшення прибутковості підприємства є аналіз його асортиментної політики ПП «Компанія Вітар», підбір оптимального асортименту товарів та збільшення обсягів реалізації продукції

Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції (табл. 3.4.) необхідно виявлений раніше резерв помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.

Таблиця 3.4

Резерви зростання прибутку по окремих видах кондитерських виробів за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції на 2008 рік

Отже, лише за рахунок збільшення обсягів реалізації окремих товарів, котрі є найбільш прибцутковими, можна збільшити і обсяги одержаного прибутку. Так, на прикладі окремих асортиментних позицій групи кондитерських товарів нами показано, як можна збільшити розмір прибутку на 1307,37 грн Визначаючи найбільш перспективні резерви збільшення обсягів реалізації, необхідно враховувати як прибутковість окремої продукції, а також показники ринкової конюнктури та тенденції платоспроможного попиту на даний вид товару.

Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості продукції потрібно виявлений раніше резерв зниження собівартості кожного виду продукції помножити на можливий обсяг її продажу з урахуванням резервів його зростання. Оскільки ПП «Компанія «Вітар» самостійно не виготовляє продукції, то резервом зниження ціни може бути пошук постачальників, котрі пропонують таку ж продукцію за нижчими оптовими цінами, або при доставці яких можна зекономити на транспортуванні.

Одним із основних напрямів підвищення ефективності управління формування прибутку „Компанія Вітар” є застосування концепції контролінгу, а також таргет-костингу для контролю витрат та прибутку.

Контролінг - це синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю.

Метою контролінгу є отримання даних, обробка і трансформація в інформацію для управління та прийняття рішень, яка є нестандартною і призначається для виявлення тенденцій та закономірностей явищ і процесів у діяльності підприємства, допомагає розробити заходи, які забезпечують його життєдіяльність.

Контролінг є системою інформації, яка сприяє забезпеченню тривалого існування підприємства та спрямована на майбутнє.

Зміст контролінгу як науки пов’язаний з управлінням і регулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використовується система отримання та обробки інформації про техніко-економічні показники роботи фірми.

Контролінг базується на системі нормування витрат, визначенні залежності між обсягом реалізованої продукції, витратами та прибутком, кількості витраченого часу на виробництво продукції, експлуатацію машин і управління та інших показників, які характеризують рівень використання виробничих потужностей і ресурсів усіх видів.

Функції контролінгу досить різноманітні і включають такі основні напрями: · нормування витрат; · розробку заходів щодо покращання роботи на підставі інформації про відхилення від норм; · прогнозування ціноутворення;

· аналіз тенденцій розвитку підприємства; · передбачення господарської і комерційної діяльності залежно від зміни умов роботи; · координацію мети різних рівнів управління для досягнення загальної мети фірми; · відстеження фінансового стану фірми.

Контролінг виконує функцію внутрішнього контролю у фірмі, визначає економічність роботи її окремих структурних підрозділів, здійснює сервісне обслуговування апарату управління, забезпечує інформацією, необхідною для прийняття рішень. Якщо контроль є однією з функцій управління, то контролінг є концепцією ефективного управління фірмою та забезпечення її тривалого існування в умовах конкуренції.

Служба контролінгу аналізує звітність (внутрішню і зовнішню), економічні показники використання ресурсів, визначає напрями майбутнього розвитку фірми. Концепцію контролінгу можна представити за допомогою схеми, яка зображена на рис.3.11.

Рис. 3.11. Концепція контролінг управління і формування прибутку ПП «Компанія Вітар»

Основними завданнями контролінгу управління і формування прибутку ПП «Компанія Вітар»є· ліквідація ”вузьких місць”, які визначаться на основі даних планування, обліку (інформації), аналізу, контролю і використання методів оперативного та стратегічного менеджменту; · орієнтація на отримання результату, для чого створюється система планування, збору інформації про використання ресурсів, аналізу та прийняття управлінських рішень.

Перейти на сторінку: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Читайте більше

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...