Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Показники використання матеріальних ресурсів. Використання матеріальних ресурсів (матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів, води, енергетичних ресурсів, відходів виробництва) повинно перебувати під постійним контролем, що пояснюється їх високою питомою вагою у собівартості продукції (від 60 % до 90 % усіх витрат на виробництво), а тому основним резервом зниження витрат є зниження матеріалоємності. VPS сервер в XostSu

Контролінг повинен забезпечити для управління систему показників використання матеріальних ресурсів (рис. 3.11).

Рис 3.11 Основні показники використання матеріальних ресурсів

Значна кількість показників використання матеріальних ресурсів пояснюється різноманітністю об’єктів обліку та необхідністю комплексного аналізу на всіх стадіях їх зберігання та споживання.

Одним із найважливіших завдань контролінгу матеріальних ресурсів є відстеження показників ефективного використання матеріалів. Динаміка зниження спожитих ресурсів на одиницю продукції характеризує успіх чи невдачі в управлінні матеріалоємністю.

Показники використання персоналу та витрат на його утримання. Кількість різних показників коливається від 80 до 170 залежно від розміру підприємства. Показниками контролінгу ПП «Компанія Вітар» повинні також бути:

) фонд оплати праці (за видами та формами, категоріями персоналу та ін.);

) відпрацьований час та витрати робочого часу (разом за підприємством, у розрізі структурних одиниць чи за видами продукції);

) продуктивність праці (на одного працюючого, одного робітника в грошовому виразі і за відпрацьованим часом);

) система управління та її ефективність;

) працеємність продукції (відпрацьований час, витрати на оплату праці);

) кадри та їх склад.

На основі отриманих даних можна розрахувати показники тривалості робочого часу, працеємність продукції, середні показники тривалості та витрати часу, середню заробітну плату та інші, які характеризують трудовий потенціал фірми.

Показники збутової діяльності. Збут залежить, насамперед, від зовнішніх факторів та організується на основі маркетингових досліджень, і вся діяльність підприємства підпорядковується цьому процесу. Серед показників збуту і маркетингової діяльності можна рекомендувати до використання ті, які мають принципове значення для діяльності підприємства - показники обсягу реалізації, виділення сегментів ринку, збір інформації для досьє щодо кожного конкурента, вивчення мотивів покупок.

У перспективі така інформація буде розширюватись з розвитком ринкового середовища і набуттям досвіду в маркетинговій діяльності. Об’єктом контролінгу є також фінансова діяльність фірми. При цьому проводиться аналіз фінансової звітності фірми і визначається взаємозалежність між різними показниками, які характеризують фінансово-господарську діяльність, визначаються спеціальні коефіцієнти, що характеризують співвідношення між окремими статтями звітності. Аналіз балансу дає можливість осмислити фінансовий стан фірми та прийняти управлінські рішення на основі отриманої інформації. Наведемо найважливіші показники діяльності підприємства, які визначаються за допомогою балансу та деяких даних про обсяг виробництва.

. Показники ліквідності: коефіцієнт абсолютної ліквідності; проміжний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт покриття короткострокових зобов’язань; коефіцієнт покриття зобов’язань за рахунок запасів матеріальних цінностей; коефіцієнт платоспроможності; коефіцієнт чистих оборотних коштів.

. Показники ділової активності:· коефіцієнт загальної оборотності капіталу; · коефіцієнт оборотності запасів (швидкість їх реалізації); · показник оборотності запасів у днях;· показник числа оборотів для оплати рахунків постачальників;· показник оборотності матеріальних необоротних активів (фондовіддачі);· коефіцієнт оборотності власного капіталу.

. Показники рентабельності: · рентабельність усього капіталу фірми;· рентабельність власного капіталу;· рентабельність продаж;· рентабельність функціонуючого капіталу; · рентабельність перманентного капіталу.

. Показники платоспроможності: коефіцієнт власності або автономії;· коефіцієнт залучення капіталу;· коефіцієнт залежності від зовнішніх боргів;· коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом;· коефіцієнт забезпеченості необоротних активів перманентним капіталом;· коефіцієнт захисту кредиторів;· коефіцієнт середнього процента за залучення коштів.

Перейти на сторінку: 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Читайте більше

Майнове оподаткування в Україні
Сучасне майнове оподаткування є складовою частиною і невід’ємним елементом податкової системи нашої держави. Але цей напрямок в оподаткуванні на сьогодні - один з найменш розроблених, незважаючи на ту увагу, що приділяється йому з боку політиків та науковців. Майнове оподаткування застос ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...