Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Також нами, на підставі проведеного аналізу, враховуючи низку основних чинників, котрі впливають на прибутковість підприємства було спрогнозовано обсяди доходу від операційної діяльності та чистого прибутку на 2008 та 2009 роки. Варто зазначити, що отримані результати мають високу достовірність, оскільки прогнозовані показники на 2008 рік майже співпали з фактичними їх значеннями.

Тому нами розроблена та запропонована стратегія удосконалення формування та управління прибутку підприємства. Серед запропонованих напрямів оптимізації , основними є: більш точне прогнозування основних фінансових показників, а також ефективніше використання наявних ресурсів, зокрема, кадрового потенціалу. Також більшу увагу пропонується приділяти ефективності формування асортиментної політики ПП «Компанія Вітар». Загалом ефективність розробленої стратегії та контроль за її реалізацією рекомендується здійснювати, використовуючи систему контролінгу.

Загалом можна стверджувати, що використовуючи запропоновані стратегію формування та використання прибутку ПП «Компанія Вітар», підприємство зможе утримати завойовані позиції на ринку, а також , максимально ефективно використатии наявні ресурси.

Перейти на сторінку: 13 14 15 16 17 18 

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...