Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Також нами, на підставі проведеного аналізу, враховуючи низку основних чинників, котрі впливають на прибутковість підприємства було спрогнозовано обсяди доходу від операційної діяльності та чистого прибутку на 2008 та 2009 роки. Варто зазначити, що отримані результати мають високу достовірність, оскільки прогнозовані показники на 2008 рік майже співпали з фактичними їх значеннями.

Тому нами розроблена та запропонована стратегія удосконалення формування та управління прибутку підприємства. Серед запропонованих напрямів оптимізації , основними є: більш точне прогнозування основних фінансових показників, а також ефективніше використання наявних ресурсів, зокрема, кадрового потенціалу. Також більшу увагу пропонується приділяти ефективності формування асортиментної політики ПП «Компанія Вітар». Загалом ефективність розробленої стратегії та контроль за її реалізацією рекомендується здійснювати, використовуючи систему контролінгу.

Загалом можна стверджувати, що використовуючи запропоновані стратегію формування та використання прибутку ПП «Компанія Вітар», підприємство зможе утримати завойовані позиції на ринку, а також , максимально ефективно використатии наявні ресурси.

Перейти на сторінку: 13 14 15 16 17 18 

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...