Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Також нами, на підставі проведеного аналізу, враховуючи низку основних чинників, котрі впливають на прибутковість підприємства було спрогнозовано обсяди доходу від операційної діяльності та чистого прибутку на 2008 та 2009 роки. Варто зазначити, що отримані результати мають високу достовірність, оскільки прогнозовані показники на 2008 рік майже співпали з фактичними їх значеннями.

Тому нами розроблена та запропонована стратегія удосконалення формування та управління прибутку підприємства. Серед запропонованих напрямів оптимізації , основними є: більш точне прогнозування основних фінансових показників, а також ефективніше використання наявних ресурсів, зокрема, кадрового потенціалу. Також більшу увагу пропонується приділяти ефективності формування асортиментної політики ПП «Компанія Вітар». Загалом ефективність розробленої стратегії та контроль за її реалізацією рекомендується здійснювати, використовуючи систему контролінгу.

Загалом можна стверджувати, що використовуючи запропоновані стратегію формування та використання прибутку ПП «Компанія Вітар», підприємство зможе утримати завойовані позиції на ринку, а також , максимально ефективно використатии наявні ресурси.

Перейти на сторінку: 13 14 15 16 17 18 

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Інвестиційна діяльність страхових компаній
Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій фор ...