Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

У 2009 році збережеться також позитивна динаміка і операційний дохід зросте у першому півріччі до 417,9 тис. грн, а у другому - до 437,5 тис. грн.

Якщо порівняти складений прогноз з показниками, одержаними фактично, то у першому півріччі 2008 року прогноз буд досить точним і майже співпав із фактичним значенням. Так, дохід від операційної діяльності за перше півріччя 2008р. скоав 379,8 тис.грн., а у другому півріччі - 297,9 тис.грн.

Так само збережеться тенденція до зростання обсягів чистого прибутку, однак темпи його зростання будуть дещо повільнішими, аніж товарообороту.

Так, в середньому, чистий прибуток зростатиме в середньому, на 1 тис. грн. в півріччя - у 2008 він становитиме, згадно з прогнозом 255,6 тис.грн (фактичне значення 254,8 тис.грн.), а у 2009 - 259,2 тис.грн.

Складений прогноз є достатньо точним, оскільки враховує низку факторів, у тому числі і глобальну фінансову кризу. А тому динаміка зростання прибутку є дещо повільнішою, аніш зростання товарообороту, що обумовлене низкою змін у сучасній економіці України.

Для визначення мінімального і нормального прибутків як цільової функції підприємства „Компанія Вітар” виходять із прогнозної величини капіталу підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу (прогноз процентної ставки банків) і прогнозі норми прибутку на капітал (середньогалузева рентабельність капіталу). При прогнозуванні величини капіталу необхідно врахувати склад і розмір джерел його збільшення (кредити банків, випуск облігацій, продаж акцій абощо, а також впливу на його вартість інфляційних очікувань).

Необхідну величину прибутку треба розраховувати, виходячи із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального розвитку, забезпечення необхідного соціального споживання, утворення фондів розвитку, створення фінансових резервів, а також виплати податкових і інших обов¢язкових платежів, що здійснюються з прибутку. Таким чином, необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства.

Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється в такому порядку.

. Проводиться обгрунтування потреб підприємства в фондах фінансових ресурсів на виробничий і соціальний розвиток, що утворюється за рахунок чистого прибутку підприємства.

2. Визначається питома вага податків і обов¢язкових платежів із прибутку в його загальній величині, що складається в передплановому періоді. В тих випадках, коли у плановому періоді змінюється порядок оподаткування або ставка податків, необхідно за звітними даними минулого періоду провести розрахунок питомої ваги податків у складі прибутку, які підлягатимуть сплаті з урахуванням змін в умовах їх сплати.

. Розраховується величина необхідного прибутку (Пнеобх), виходячи із потреби прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та частки обов¢язкових платежів в загальній сумі прибутку:

1.

   
П необх =

ЧП необх

×100,

   

100 - Сп

(3.13)

 

де ЧП необх - потреба в чистому прибутку підприємства в грошовому вимірі; Сп - середній рівень податків і обов¢язкових платежів, у відсотках до балансового прибутку.

Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись методом прямого розрахунку або розрахунково - аналітичним методом.

Також можна використовувати метод прямого розрахунку, який передбачає визначення суми прибутку як різниці між розміром доходів підприємства, податком на додану вартість і його поточними витратами. Можливі методичні підходи до оцінки їх планового обсягу були розглянуті у попередніх розділах підручника.

Розрахунково - аналітичний метод базується на вивчені тенденції змін прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів, що впливають на їх величину. Величина можливого прибутку визначається за формулою 3.14:

П можл = Ррпт х Тп+1 ± дельта Пдельта Ф(3.14)

де Ррпт - рівень рентабельності товарообороту звітного п-ого періоду,%;

Тп+1 - плановий товарооборот (п+1)-ого періоду; дельта Пдельта Ф - прогнозовані зміни прибутку підприємства за рахунок змін факторів, що впливають на його величину.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...