Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

У 2009 році збережеться також позитивна динаміка і операційний дохід зросте у першому півріччі до 417,9 тис. грн, а у другому - до 437,5 тис. грн.

Якщо порівняти складений прогноз з показниками, одержаними фактично, то у першому півріччі 2008 року прогноз буд досить точним і майже співпав із фактичним значенням. Так, дохід від операційної діяльності за перше півріччя 2008р. скоав 379,8 тис.грн., а у другому півріччі - 297,9 тис.грн.

Так само збережеться тенденція до зростання обсягів чистого прибутку, однак темпи його зростання будуть дещо повільнішими, аніж товарообороту.

Так, в середньому, чистий прибуток зростатиме в середньому, на 1 тис. грн. в півріччя - у 2008 він становитиме, згадно з прогнозом 255,6 тис.грн (фактичне значення 254,8 тис.грн.), а у 2009 - 259,2 тис.грн.

Складений прогноз є достатньо точним, оскільки враховує низку факторів, у тому числі і глобальну фінансову кризу. А тому динаміка зростання прибутку є дещо повільнішою, аніш зростання товарообороту, що обумовлене низкою змін у сучасній економіці України.

Для визначення мінімального і нормального прибутків як цільової функції підприємства „Компанія Вітар” виходять із прогнозної величини капіталу підприємства, прогнозу мінімального рівня рентабельності капіталу (прогноз процентної ставки банків) і прогнозі норми прибутку на капітал (середньогалузева рентабельність капіталу). При прогнозуванні величини капіталу необхідно врахувати склад і розмір джерел його збільшення (кредити банків, випуск облігацій, продаж акцій абощо, а також впливу на його вартість інфляційних очікувань).

Необхідну величину прибутку треба розраховувати, виходячи із потреби підприємства в фінансуванні його виробничого і соціального розвитку, забезпечення необхідного соціального споживання, утворення фондів розвитку, створення фінансових резервів, а також виплати податкових і інших обов¢язкових платежів, що здійснюються з прибутку. Таким чином, необхідний прибуток визначає умови для самофінансування підприємства.

Розрахунок розміру необхідного прибутку на плановий період здійснюється в такому порядку.

. Проводиться обгрунтування потреб підприємства в фондах фінансових ресурсів на виробничий і соціальний розвиток, що утворюється за рахунок чистого прибутку підприємства.

2. Визначається питома вага податків і обов¢язкових платежів із прибутку в його загальній величині, що складається в передплановому періоді. В тих випадках, коли у плановому періоді змінюється порядок оподаткування або ставка податків, необхідно за звітними даними минулого періоду провести розрахунок питомої ваги податків у складі прибутку, які підлягатимуть сплаті з урахуванням змін в умовах їх сплати.

. Розраховується величина необхідного прибутку (Пнеобх), виходячи із потреби прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, та частки обов¢язкових платежів в загальній сумі прибутку:

1.

   
П необх =

ЧП необх

×100,

   

100 - Сп

(3.13)

 

де ЧП необх - потреба в чистому прибутку підприємства в грошовому вимірі; Сп - середній рівень податків і обов¢язкових платежів, у відсотках до балансового прибутку.

Розрахунок можливого розміру одержання прибутку може здійснюватись методом прямого розрахунку або розрахунково - аналітичним методом.

Також можна використовувати метод прямого розрахунку, який передбачає визначення суми прибутку як різниці між розміром доходів підприємства, податком на додану вартість і його поточними витратами. Можливі методичні підходи до оцінки їх планового обсягу були розглянуті у попередніх розділах підручника.

Розрахунково - аналітичний метод базується на вивчені тенденції змін прибутку і рентабельності та прогнозуванні змін факторів, що впливають на їх величину. Величина можливого прибутку визначається за формулою 3.14:

П можл = Ррпт х Тп+1 ± дельта Пдельта Ф(3.14)

де Ррпт - рівень рентабельності товарообороту звітного п-ого періоду,%;

Тп+1 - плановий товарооборот (п+1)-ого періоду; дельта Пдельта Ф - прогнозовані зміни прибутку підприємства за рахунок змін факторів, що впливають на його величину.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...