Меню сайта

Напрямки підвищення ефективності використання прибутку

Результати розрахунку цільового та можливого прибутку необхідно порівняти. Якщо можливості отримання прибутку відповідають його цільовому розміру, то такий варіант приймається як плановий. У тому разі, коли можливості підприємства по одержанню прибутку недостатні для забезпечення самофінансування, слід розробити заходи з урегулювання цієї невідповідності шляхом пошуку і мобілізації додаткових (неврахованих) резервів збільшення доходів або зниження витрат. При цьому необхідно прагнути до максимального наближення планового прибутку до його цільового розміру.

Після прийняття рішення про величину планового прибутку розраховують планові показники рентабельності підприємства, які використовуються при прийнятті управлінських рішень з формування ресурсного потенціалу підприємства, здійснення комерційних угод, інвестиційній діяльності тощо.

Так, за результатами аналізу діяльності підприємства у 2005-2007 роках були виявлені недоліки його роботи зокрема, проаналізовні причини зниження рівня прибутковості та вплив на діяльність компанії світової фінансової кризи. Тому для збереження поизитвної тенденції рентабельності,. а також максималізації використання наявних ресурсів ПП «Компанія Вітар», нами були запропоновані можливі напрямки удосконалення існуючої стратегії формування прибутку підприємства на 2008 - 2009 роки (рис. 3.9)

Оптимізація, розширення та удосконалення асортиментної політики передбачає аналіз структури реалізації продукції по групах та артикулах, а також дослідження сезонності попиту на окремі види товарів,

Окрім цього, планується покращити стан матеріально-технічної бази коспанії. Зокрема, у 2008 році було додатково орендовано складські приміщення , за рахунок чого відбулося розширення торговельного підрозділу №3. Однак, на сьогодні компанія немає власних приміщень, а орендує їх. А тому для стабілізації роботи підприємства доцільним було б купити власні скаладські приміщення.

Також особливу увагу планується приділити стану рухомого складу компанії. На початок 2008 року на балансі компанії рахувалося 2 автомобілі, їх кількість планується збільшити до 3-х.

Рис.3.9. Основні напрями вдосконалення стратегії формування прибутку підприємства

Особлива увага у 2008 році приділятиметься удосконаленню кадрової політики підприємства. Оскільки на прибутковість діяльності компанії значною мірою впливає якість роботи працівників, особливо торговельних підрозділів.

Одним із вагомих резервів підвищення рентабельності ПП «Компанія Вітар» є зростання продуктивності праці робітників. Так, протягом 2005-2007 років на підприємстві застосовували уніфіковані ставки заробітної плати працівників, що практично виключало стимулювання ефективності їх роботи.

Відомо, що вагому частку у підвищенні товарооботорності і прибутковості в торгівлі відіграє персонал фірми, насамперед це працівники торговельного залу, які безпосередньо контактують з клієнтами і від яких, значною мірою залежить, чи здійснить клієнт покупку і як часто він це робитиме тощо.

Тому необхідно визначити, як в сучасних умовах можна об’єктивно оцінити продуктивність роботи працівника торговельного підприємства, від чого вона залежить в умовах ринку і як це повинно відображатися на його заробітній платі.

Існуючі показники продуктивності роботи працівників торгівлі, які враховують при визначенні розміру прямої зарплати , в основному, передбачають розмір товарообороту визначеного працівника, який вимірюється у грошових одиницях і залежить від обсягу проданих товарів та цін на них, а також трудомісткості, яка в торгівлі визначається як затрати праці, необхідні для реалізації одиниці товару.[] Враховуючи те, що більшість підприємств сьогодні торгують широким асортиментом товарів, точно визначити трудомісткість роботи працівника складно. Крім цього, існуючі методики часто не враховують і інших показників, як кількісних так і якісних, які суттєво впливають на продуктивність праці продавця.

Тому для ПП «Компанія Вітар» нами запропоновано методику оцінки ефективності роботи працівників торговельних підприємств, яка дає змогу більш об’єктивно оцінити продуктивність кожного окремого працівника та оптимізувати робото торговельної фірми загалом.

У діяльності більшості торговельних підприємств України основним показником продуктивності праці працівника є виробіток (реалізація продукції чи послуг за певний період або в розрахунку на одного працюючого[2, 3]. Навіть коли для оцінки ефективності роботи працівників вводиться коефіцієнт трудомісткості, не повністю враховується використання потенціалу працівника та продуктивності його роботи.

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...