Меню сайта

Напрями реформування податкової системи України

приведення вартості ліцензій до рівня компенсації наданих державою послуг;

формування ефективної системи акцизних податків із використанням економічно обґрунтованого рівня і структури ставок;

поступове підвищення частки акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів шляхом підвищення ставок акцизного збору на лікеро-горілчані, тютюнові та ін. вироби;

підвищення рівня акцизного збору в дохідній частині бюджету та посилення його регулюючої ролі;

збільшення адвалорної складової вструктурі акцизного збору;

поступове поширення адвалорної складової при ви-значенні податкових зобов'язань на окремі групи підакцизних товарів;

поступове запровадження акцизних складів для окремих видів товарів;

запровадження єдиної європейської валюти при визначенні розміру ставок акцизного збору, у разі вступу до Європейського Союзу.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів:

диференціація ставок податку залежно від типу транспортного засобу, терміну його експлуатації, встановлення ставок у частинах мінімальної заробітної плати;

перегляд системи пільгового оподаткування шляхом скасування пільг для юридичних осіб з одночасним наданням преференцій виключно для незахищених верств населення та пеніонерів.

Природно-ресурсні платежі:

поступовий перехід до нової системи природно-ресур- сних платежів, що базуватиметься на принципах рентного доходу, поширення рентних принципів на всі види природних ресурсів;

створення регуляторного механізму, що дасть мож-ливість формувати доходи держави та стимулювати раціональне використання, охорону та повноцінне відтворення природно-ресурсного потенціалу держави;

структура рентних платежів має складатися з двох складових: абсолютної ренти, розмір якої не залежить від результатів господарської діяльності підприємств - користувачів природних ресурсів, та диференційної ренти, що передбачає встановлення вищої плати за використання кращих, більш продуктивних природних ресурсів;

поступове підвищення розміру плати за використання природних ресурсів, у першу чергу водних ресурсів, залізних, марганцевих руд, вуглеводнів, облицювальних матеріалів, сировини для виготовлення цементу, кухонної (кам'яної) солі, вапняків, глини.

Плата за землю:

запровадження ставок плати за землю, орієнтуючись виключно на вартісну оцінку землі;

вирівнювання податкового навантаження на суб'єктів господарювання різних сфер економічної діяльності шляхом скасування пільгових ставок плати за землю та окремих звільнень від її сплати;

розширення бази оподаткування за рахунок залучення земель, зайнятих болотами, чагарниками, ярами тощо, намивних територій, земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, за якими проведено грошову оцінку.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища:

удосконалення системи справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища щодо забезпечення його регулюючої та стимулюючої функції і вста-новлення відповідності величини збору витратам на усунення шкідливого впливу на довкілля;

розширення бази оподаткування збором на екологічно небезпечну продукцію, виробництво, зберігання, транспортування та споживання якої негативно впливає на навколишнє природне середовище та здоров'я населення;

забезпечення щорічного перегляду нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища з метою реалізації стимулюючої функції збору для запровадження та вдосконалення суб'єктами господарювання природоохоронних та екологічно безпечних технологій.

Державне мито:

розробка та прийняття проекту Закону України "Про державне мито" на заміну чинного Декрету (з урахування норм Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, якими запроваджено сплату судового збору при зверненні осіб до суду);

перегляд об'єктів та бази оподаткування державним митом;

встановлення ставок державного мита в частинах мінімальної заробітної плати або у відсотках до суми договору. Розмір ставок має визначатися відповідно до фіскальної та компенсаційної функцій збору;

встановлення ставки державного мита в процентному відношенні до суми договору відносно об'єктів, використання яких не передбачає оподаткування іншими податками (фіскальна функція збору);

надання пільг на сплату державного мита виключно за соціальним принципом;

скасування преференцій щодо сплати державного мита для юридичних осіб (у т. ч. для державних установ).

Місцеві податки і збори:

розробка та прийняття проекту Закону України "Про місцеві податки і збори";

оптимізація переліку місцевих податків і зборів (установити такі податки і збори, які можна буде запроваджувати у всіх регіонах);

встановлення ставок місцевих податків і зборів з урахуванням особливостей кожного податку;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...