Меню сайта

Методика заповнення та перевірки форм звітності по статистиці фінансів

поточних зобов'язань (ряд. 100);

доходів майбутніх періодів (ряд. 110).

Зрозуміло, що їх зміна впливає на фінансовий результат, але не завжди призводить до руху грошових потоків коригування ми починаємо з показника прибутку (збитку) до оподаткування. Отож, вплив податку на прибуток відображають у ряд. 140. Причому зміну зобов’язань за ним не показують ні в ряд. 080, ні в ряд. 100. Також на цьому етапі враховують суму сплачених відсотків. Цікаво, що у Звіті про фінансові результати вони належать до фінансової діяльності, а у Звіті про рух коштів - до операційної. Іншими словами, це та діяльність, заради здійснення якої створювалося підприємство. Приміром, для виробника - випуск і реалізація продукції, для торговця цінними паперами - купівля-продаж інвестиційних активів, для фінансових установ - надання позик, фінансовий лізинг, обмін валют тощо. Також до неї відносять операції із запасами, з операційної оренди, з купівлі-продажу інвалюти та інше (це інша операційна діяльність).

Рух грошових коштів від операційної діяльності

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є фінансовою та інвестиційною. Вона містить у собі:

-продаж продукції (товарів, інших запасів, робіт, послуг);

купівлю сировини (робіт, послуг) для виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), купівлю товарів;

-отримання доходів від здавання в оренду активів;

погашення відсотків;

виплати зарплати персоналу та ін.

Складаючи розділ II Звіту про рух грошових коштів, використовують прямий метод. Тобто в ньому відображають лише ті інвестиційні операції, за якими було проведено розрахунки коштами. Проте у Балансі є тільки загальні дані про зміну залишків за кожною статтею, а конкретної інформації про проведені грошові розрахунки немає. Тому тут знадобиться аналітика за рахунками бухгалтерського обліку.

Звіт про власний капітал (ф. №4) Його складають, щоб показати не лише розмір власного капіталу підприємства на початок і кінець звітного періоду (календарного року) (далі - ВлК), але й причини, через які ВлК збільшується чи зменшується.

Під ВлК розуміють частину активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань (п.4П(С)Б02).

Таким чином, підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.

Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства.

Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів ,якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи - зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законами, публікує його протягом 45 днів.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у ...